Gjennomføring av vedtektsendringer

I forbindelse med overgang til svingprising, fjerning av tegnings- og innløsningskostnader, innføring av andelsklasser samt gjennomføring av andre materielle endringer i vedtektene til verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend Europa, Norse Trend USA og Norse Utbytte, ble det den 3. juni 2020 avholdt andelseiermøte i de nevnte fondene. Andelseierne besluttet å gjennomføre de foreslåtte vedtektsendringene, og etter sin saksbehandling vedtok Finanstilsynet å godta endringene den 18. januar 2021.

Herved offentliggjøres vedtektsendringer i henhold til vedlagte informasjon her

Etter at søknaden ble sendt inn, besluttet styret i Norse Forvaltning å fjerne vedtektenes bestemmelser om tegnings- og innløsningsgebyrer. Det ble i den anledning søkt om dispensasjon fra kravet om andelseiermøte for å gjennomføre vedtektsendringene samlet. Dispensasjonen ble gitt i brev av 18. januar 2021, og følgende vedtektsendringer ble i tillegg gjennomført for verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend Europa, Norse Trend USA og Norse Utbytte:

Følgende ordlyd er fjernet fra vedtektene:

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 3 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 1 prosent av innløsningsbeløpet.

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Samtlige vedtektsendringer gjennomføres den 17. februar 2021.