Norse Forvaltning praktiserer svingprising på sine fond. Hensikten med svingprising er at eksisterende andelseiere ikke skal bli belastet for de kostnadene som påløper ved tegning og innløsning av andeler i fondene. Når en tegning eller innløsning gjennomføres, vil det påløpe kostnader som kurtasje, depotkostnader, og differansekostander som oppstår i forskjellen mellom kjøp og salgskurser på aksjer i fondet.

Andelsverdien justeres med en svingfaktor på dager hvor fondet har hatt en netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets samlede forvaltningskapital. Ulike andelsklasser i fondet vil ikke bli vurdert isolert. Grensen for å justere andelsverdien er satt til det netto tegning eller innløsning som representerer nivået der det under normale omstendigheter vil være naturlig for fondet å gjøre porteføljejusteringer som vil påføre fondet transaksjonskostnader. Dersom netto tegninger overstiger den på forhånd fastsatte grense, vil andelsverdien justeres opp. I de tilfeller hvor netto innløsninger overstiger den fastsatte grensen, vil andelsverdien justeres ned.

Faktoren som benyttes til å justere andelsverdien omtales som svingfaktor. Svingfaktoren for det enkelte fondet kalkuleres basert på historiske transaksjonskostnader, og revideres regelmessig.

Norse Forvaltning praktiserer svingprising i alle sine fond.

Ta kontakt med oss på kontakt@norseforvaltning.no dersom du har ytterligere spørsmål om svingprising.