Norse Forvaltning AS er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss, uansett om du er kunde eller om du besøker Norse Forvaltnings hjemmeside og ulike sosiale medier.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Personopplysningsloven med forskrifter regulerer Norse Forvaltnings adgang til å behandle personopplysninger. I tillegg er eksempelvis markedsføringsloven og loven om elektronisk kommunikasjon relevante regler. En ny og forsterket personvernregulering trådte i kraft i EU-landene 25. mai 2018, mens Norge innførte regelverket 1. juli 2018.

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Personopplysninger på kunder

Hva registrer Norse Forvaltning og hvorfor?

For at du skal kunne være kunde hos Norse Forvaltning er vi pålagt ved lov til å innhente og behandle visse typer personopplysninger. Det gjelder for eksempel navn, personnummer, bostedsadresse, bankkontonummer og opplysninger knyttet til vergeforhold, disposisjonsrett, skatterapportering og hvitvaskingskontroll.

Det fremste formålet med Norse Forvaltnings behandling av personopplysninger på kunder er ellers å oppfylle avtaleforholdet, inkludert å gi best mulig informasjon, oppfølging og kommunikasjon.

Norse Forvaltning har en berettiget interesse i å sende markedsføring på e-post til sine kunder, og gjør dette i form av nyhetsbrev, informasjon om relevante produkter og tjenester samt invitasjoner til møter og andre relevante arrangementer. Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle e-poster med slikt innhold har en avregistreringsmulighet som du enkelt kan benytte, eller du kan kontakte post@norseforvaltning.no.

Hvor innhentes opplysningene fra?

Norse Forvaltning innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

Kundeprofiler

I Norse Forvaltning bruker vi ved noen anledninger personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Dette er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, alder, kjønn og andre opplysninger du har oppgitt, hvilke produkter og tjenester du bruker, adferdsdata og trafikkopplysninger. Når vi benytter oss av profilering i vår markedsføring, opplyser vi deg om det. Du kan reservere deg mot profilering ved å kontakte post@norseforvaltning.no.

Lagring av kundekommunikasjon

Når Norse Forvaltning yter investeringstjenester til eksisterende eller potensielle kunder, er vi forpliktet til å lagre og dokumentere all kundekommunikasjon, som e-post og chat.

Ved mistanke om straffbare handlinger

Norse Forvaltning er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Norse Forvaltning er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Norse Forvaltning er det Administrerende direktør som er behandlingsansvarlig.

Databehandler

Norse Forvaltning har inngått avtaler med eksterne leverandører om databehandling knyttet til forvaltning og løpende drift. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og har taushetsplikt. Norse Forvaltning benytter ikke databehandlere utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Alle registrerte har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til protestere på automatiserte individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal sendes til post@norseforvaltning.no, og Norse Forvaltning har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler på deg, hva som er formålet med behandlingen, hvor vi har innhentet opplysningene, hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi korrigerer eller supplerer opplysninger om deg hvis de er utilstrekkelige eller feilaktige.

Sletting

Norse Forvaltning sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til lovpålagte lagringsfrister opphører.

Du kan også selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I visse situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger. Du kan også motsette deg at det foretas automatiserte individuelle avgjørelser knyttet til deg, som for eksempel profilering.

Dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysninger vi har registrert på deg overført til en annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. Norse Forvaltning kan ha lovbestemt plikt til å fortsatt lagre disse personopplysningene i en viss periode.

Hva skjer når du besøker Norse Forvaltning digitalt?

Når du besøker vår hjemmeside www.norseforvaltning.no (www.norsenet.no) eller går inn på Norse Forvaltnings profiler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn legges det igjen digitale spor.

De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Norse Forvaltning påvirke.

Nedenfor gis det informasjon om Norse Forvaltning sin bruk av informasjonskapsler, såkalte «cookies», på våre hjemmesider. Hvis du benytter nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du Norse Forvaltning sin bruk av informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små datafiler som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg.

Hvilke opplysninger registreres?

På www.norseforvaltning.no (www.norsenet.no) registrerer vi følgende informasjon om deg:

  • din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke produkter du bestiller
  • teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Norse Forvaltning bruker informasjonskapsler på sine hjemmesider for å:

  • Optimalisere nettstedets tekniske funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
  • Gjøre det enkelt for kunder å logge inn og forbli pålogget på vår kundeportal
  • Kjenne igjen besøk fra returnerende brukere
  • Analysere og lære av din adferd, slik at vi kan tilpasse innholdet og gjøre det mest mulig relevant for deg
  • La deg utføre oppgaver raskere

Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre hjemmesider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt kundeforhold. Det kan du lese mer om under «Kundeprofiler».

Slik unngår du informasjonskapsler

På Norse Forvaltnings hjemmeside er innstillingen «Tillat alle informasjonskapsler» slått på. Dersom du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at du mister noe av funksjonaliteten både på Norse Forvaltnings hjemmeside og andre nettsteder.

Spørsmål

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert hos Norse Forvaltning, kan du kontakte oss på post@norseforvaltning.no.

Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.