Bærekraft er en megatrend som vil gi både samfunnet og oss som forvaltere både utfordringer og muligheter fremover.

EU forordning 2019/2088 om bærekraftrelaterte opplysninger (offentliggjøringsforordningen) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Hovedformålet med forordningen er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og å forbedre informasjonen som formidles til dem. Forordningen stiller en rekke krav til informasjon og etterlevelse av bærekraftshensyn i investerings- og rådgivningsprosesser.

For å kunne sikre at våre fond bidrar både til god avkastning og en bærekraftig utvikling har Norse Forvaltning integreret bærekraftsrisiko som et moment i investeringsprosessen av verdipapirer som våre fond kan investere i. Trendkonseptet er en velprøvd forvaltningsstrategi som har gitt våre kunder god avkastning i årenes løp. Fremtiden byr imidlertid på nye muligheter som stiller krav til oss om å se på mer enn tradisjonelle mål på selskapsverdsettelse når vi velger aksjer i våre fond. Ukontrollert økonomisk vekst med påfølgende miljøskader, dårlige arbeidsvilkår og global oppvarming er noen av de utfordringer som det med rette blir satt stadig mer fokus på.

Norse Forvaltning ønsker å bidra til at verden går i retning av en mer bærekraftig vekst og samtidig gi våre andelseiere god avkastning på sine investeringer. Denne todelte målsettingen implementerer vi med å først anvende vårt trendkonsept for å finne sterke, varige trender i økonomier, industrier og selskap igjennom en “top-down” analyse. Basert på kriteriene trend, relativ styrke og en fundamental vurdering velger vi ut de 20-30 sterkeste industriene. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Innenfor hver av de sterkeste industriene finner vi som regel mange gode selskaper. Oftest har vi ca 20 – 30 selskaper i hver industri som kan være aktuelle. Det betyr at vi sitter igjen med 300 – 400 kvalifiserte ”kandidater”. Etter at vi har kommet frem til disse kandidatene blir så bærekraft integrert ved hjelp av et bærekraftsfilter som ekskluderer de selskap som vi anser som uforenelige med våre mål på bærekraft. Dette sikrer at vi som forvaltere og våre kunder bidrar til å bevege verden fremover i riktig retning.

Bærekraft som begrep kan være noe uklart. For å kunne bruke bærekraft som grunnlag for å ekskludere selskaper fra vår portefølje legger vi til grunn blant annet kriterier som ESG kvalitet og karbonavtrykk.

Selv om vi tar hensyn til bærekraft i våre investeringer kan vi ikke betegne våre fond som “grønne” fond. Det er heller ikke vår hensikt. Å definere fondene som “grønne” vil si at man tar omfattende bærekrafthensyn i sin forvaltning. Vi tror at man kan gå glipp av akastningsmuligheter ved å ha for strenge bærekrafthensyn. Vi velger derfor å ta nødvendige hensyn for å redusere bærekraftrisiko uten at det bør gå ut over avkastningsmulighetene. Etter regelverkets definisjon kan vi derfor ikke kalle våre fond for grønne.

Regulering av våre fond i henhold til SFDR

I følge gjeldende regelverk skal verdipapirfon klassifiseres etter bærekraftnivå. Våre fond klassifiseres under Artikkel 6 i EUs lovgivning om bærekraftsrelatert rapportering (SFDR). Det innebærer at vi i vår investeringsstrategi ikke hensyntar bærekraft ut over bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter i vår forvaltning. En nærmere beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid i forvaltningen av de enkelte fondene fremkommer av prospekt og nøkkelinformasjon for hvert enkelt fond.

PAI erklæring

Norse Forvaltning AS tar ingen hensyn til de viktigste negative innvirkningene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer i henhold til artikkel 4 i Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2019/2088, og har derfor på foretaksnivå valgt å ikke foreta en PAI rapportering av negative effekter av investeringsbeslutnigner på bærekraftsfaktorer. Årsaken til at rapporteringen ikke er utført, skyldes blant annet mangel på tilstrekkelig informasjon og bærekraftsdata om de enkelte selskapene. Se våre halvårlige bærekraftrapporter for ytterligere informasjon om de enkelte fondenes bærekraftprofil. Vi vil foreta en løpende vurderinge av mulighetene for å gjennomføre en PAI rapportering på fondsnivå innen fristen 30. juni. Se våre retningslinjer for bærekraft for mer informasjon om hvordan foretaket engasjerere seg for å redusere negative konsekvenser på et orverordnet plan. Denne erklæringen er oppdatert pr. 14. juni 2023.

Bærekraftshensyn i godgjørelsesordningen

Norse Forvaltning AS har vedtatt en godtgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Godgjørelsesordningen er utformet på en slik måte at den hensyntar bærekraft som en av vurderingskriteriene.

Les våre retningslinjer for bærekrafthensyn her

Les mer om våre etiske investeringskriterier her

Les våre halvårlige bærekraftrapport for fondene på våre nyhetssider.