Bærekraft er en megatrend som vil gi både samfunnet og oss som forvaltere både utfordringer og muligheter fremover.

EU forordning 2019/2088 om bærekraftrelaterte opplysninger (offentliggjøringsforordningen) trådte i kraft 10. mars 2021. Hovedformålet med forordningen er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og å forbedre informasjonen som formidles til dem. Forordningen stiller en rekke krav til informasjon og etterlevelse av bærekraftshensyn i investerings- og rådgivningsprosesser.

For å kunne sikre at våre fond bidrar både til god avkastning og en bedre verden har Norse Forvaltning bærekraft (ESG-relaterte trusler og muligheter) som et moment i utvelgelsesprosessen av aksjer som våre fond kan investere i. Trendkonseptet er en velprøvd forvaltningsstrategi som har gitt våre kunder god avkastning i årenes løp. Fremtiden byr imidlertid på nye muligheter som stiller krav til oss om å se på mer enn tradisjonelle mål på selskapsverdsettelse når vi velger aksjer i våre fond. Ukontrollert økonomisk vekst med påfølgende miljøskader, dårlige arbeidsvilkår og global oppvarming er noen av de utfordringer som det med rette blir satt stadig mer fokus på.

Norse Forvaltning ønsker å bidra til at verden går i retning av en mer bærekraftig vekst og samtidig gi våre andelseiere god avkastning på sine investeringer. Denne todelte målsettingen implementerer vi med å først anvende vårt trendkonsept for å finne sterke, varige trender i økonomier, industrier og selskap igjennom en “top-down” analyse. Basert på kriteriene trend, relativ styrke og en fundamental vurdering velger vi ut de 20-30 sterkeste industriene. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Innenfor hver av de sterkeste industriene finner vi som regel mange gode selskaper. Oftest har vi ca 20 – 30 selskaper i hver industri som kan være aktuelle. Det betyr at vi sitter igjen med 300 – 400 kvalifiserte ”kandidater”. Etter at vi har kommet frem til disse kandidatene blir så bærekraft integrert ved hjelp av vårt bærekraftsfilter som ekskluderer de selskap som vi anser som uforenelige med våre mål på bærekraft. Dette sikrer at vi som forvaltere og våre kunder bidrar til å bevege verden fremover i riktig retning.

Bærekraft som begrep kan være noe uklart. For å kunne bruke bærekraft som grunnlag for å ekskludere selskaper fra vår portefølje legger vi til grunn blant annet kriterier som ESG kvalitet og karbonavtrykk.

Samtidig hensyntar vi negative effekter i våre investeringer gjennom bruk av ekskluderinger, aktivt eierskap og kvantitative analyser. Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer eller som produserer/videreformidler produkter med uheldige karakteristika. Dette omfatter blant annet selskaper med stor negativ klima- og miljøpåvirkning, selskaper som bryter med folkeretten/ menneskerettigheter eller selskaper der det er identifisert problemstillinger knyttet til korrupsjon og/eller økonomisk kriminalitet. Vi benytter aktivt eierskap for å påvirke selskaper til forbedring. Vi benytter også kvantitative analyser for å monitorere porteføljens totale eksponering, blant annet mot karbonintensive sektorer. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser.

Informasjon om selskapets bærekreftsprofil vil bli løpende oppdatert på disse hjemmesidene. Redegjørelse for eventeuelle endringer vil bli publisert samme sted.

Les mer om ESG i presentasjonen her