Noen av de mest solide og beste aksjene på børsen er også de aksjene som kan tilby den beste direkteavkastningen i form av utbytte. Historisk avkastning viser at selskapenes utbyttepolitikk som en kvalitetsindikator kan bidra til sterk avkastning i oppgangsmarkeder og robust utvikling i perioder med markedsturbulens. Norse Utbytte er et verdipapirfond som skal investere i norske aksjer med en attraktiv utbyttepolitikk eller selskaper som har utsikter til positiv endring i sin utbyttepolitikk.

Fondet ble etablert i 2019 og er klassifisert som “annet fond”. Det innebærer at fondet har større friheter enn et ordinært aksjefond når det kommer til bruk av lavrisikoplasseringer. Fondet  kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert.

I all hovedsak vil fondet ha en høy eksponering av aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved markedsuroligheter. Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne gode langsiktige investeringer i solide selskaper.


Investeringsstrategi
Fondsinformasjon
Dokumenter
Avkastning

Investeringsstrategi

Verdipapirfondet Norse Utbytte fokuserer på attraktive utbyttebetalende verdipapirer på Oslo Børs. Samtidig som fokus vil være rettet mot selskapenes utbyttepolitikk vil vi holde et øye på strømmen av «smarte penger». Innsidere og institusjonelle investorer har ofte en informasjonsfordel som kan være verdt å overvåke. En del av vår strategi vil derfor være å regulere våre investeringer når strømmen av smarte penger skifter retning.

Fondet er klassifisert som et “annet fond” som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet har som mål å primært investere i norske utbyttebetalende aksjer. Fondets verdipapirer vil fortrinnsvis være i selskaper som med basis i markedsposisjon, inntjeningsevne og soliditet, har etablert en utbyttepolitikk som gir aksjonærene en best mulig avkastning på egenkapitalen. Når vi bedømmer risikoen for høy, kan opp mot 100 % av midlene plasseres i bankinnskudd eller andre korte rentebærende verdipapirer.

Fondet er aktivt forvaltet.

Nøkkelfakta - Norse Utbytte A
ISIN NO0010843212
Etablert 11. mars 2019

Ansvarlig forvalter
John Martin Nilsen har forvaltet fondet siden 2023

Referanseindeks
Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

Kostnader
Forvaltningsavgift årlig 2 %
Ingen kostnader ved tegning
Ingen kostnader ved innløsning
Ingen omkostninger ved flytting mellom fondene
Kostnadsfri aksjesparekonto


Risiko- og avkastningsprofil for fondet


Fondet er aktivt forvaltet, og kan i perioder ha en høy omløpshastighet. Se fondets nøkkelinformasjon for mer informasjon om omløpshastighet og totale kostnader.

Kursene på fondet oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon, kurser og sammenligning med andre fond og indekser. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no