Norse Trend Global er et verdipapirfond som passer for langsiktige investorer som ønsker seg en internasjonal eksponering. Fondet kan investere i alle verdens markeder, men kan være konsentrert i land eller regioner hvor avkastningspotensialet er størst.

Fondet ble etablert i 2009 og er klassifisert som “annet fond”. Det innebærer at fondet har større friheter enn et ordinært aksjefond når det kommer til bruk av lavrisikoplasseringer. Fondet  kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert.

I all hovedsak vil fondet ha en høy eksponering i aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved børsfall. Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender blant solide selskaper over hele verden. Gjennom å flytte den geografiske hovedvekten mellom ulike land, har fondet muligheten til å være investert i de markedene som til enhver tid har den sterkeste veksten. Fondet kan i lengre perioder være investert i bare ett marked. Risikoen i fondet er dermed kategorisert som høy.


Investeringsstrategi
Fondsinformasjon
Dokumenter
Avkastning

Investeringsstrategi

Norse Trend Global er et aktivt fond som kan investere i verdipapirer over hele verden. Fondets målsetning er å gi god avkastning på investert kapital til sine andelseiere. Fondets forvaltere vil ved bruk av forvaltningsmetoden Trendkonseptet, som er Norse gruppens egenutviklede forvaltningskonsept, investere i aksjer som er inne eller på vei inn i en positiv trend. 

Fondet er aktivt, og kan i perioder foreta hyppig rotasjon av enkeltpapirer. Fondet kan også i perioder ha en høy konsentrasjon av enkeltpapirer innenfor et geografisk område eller enkeltsektor hvor det relative avkastningspotensialet fremstår som attraktivt.

I perioder med usikkerhet eller i perioder med negativt trendende markeder, kan fondet ha inntil 100 prosent i bankinnskudd eller rentepapirer. Dette gir en betydelig høyere frihet enn ordinære aksjefond som kun kan ha inntil 20 prosent i bankinnskudd eller rentepapirer.

Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0545 908
Etablert 1. oktober 2009

Ansvarlig forvalter
John Martin Nilsen har forvaltet fondet siden 2023

Referanseindeks
MSCI AllCountry World Index TR Net omregnet i NOK

Kostnader
Forvaltningsavgift årlig 2 %
Ingen kostnader ved tegning
Ingen kostnader ved innløsning
Ingen omkostninger ved flytting mellom fondene
Kostnadsfri aksjesparekonto


Risiko- og avkastningsprofil for fondet


Fondet er aktivt forvaltet, og kan i perioder ha en høy omløpshastighet. Se fondets nøkkelinformasjon for mer informasjon om omløpshastighet og totale kostnader.

Kursene på fondet oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon, kurser og sammenligning med andre fond og indekser. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no