Trend Europa er et verdipapirfond som passer for langsiktige investorer som ønsker seg en internasjonal eksponering. Fondets kan investere i alle markeder innenfor EØS med tillegg av Sveits, men kan være høyt konsentrert i land eller regioner hvor avkastningspotensialet er størst.

Fondet ble etablert i 2013 og er klassifisert som “aksjefond”. Fondet må derfor være investert med minimum 80 prosent aksjer til enhver tid. Det er fremmet forslag om endring av fondets vedtekter til å endre fondet til “annet fond”, med muligheter til å ha en høyere andel eksponering i rentebærende papirer ved markedsuro.

Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender blant solide selskaper i de mest likvide marekedene i Europa. Gjennom å flytte den geografiske hovedvekten mellom ulike land, har fondet muligheten til å være investert i de markedene som til enhver tid har den sterkeste veksten. Fondet kan i lengre perioder være investert i bare ett marked. Risikoen i fondet er dermed kategorisert som høy.


Investeringsstrategi
Fondsinformasjon
Dokumenter
Avkastning

Investeringsstrategi

Verdipapirfondet Trend Europa er et aktivt fond som kan investere i verdipapirer over store deler av Europa. Fondets målsetning er å gi god avkastning på investert kapital til sine andelseiere. Fondets forvaltere vil ved bruk av forvaltningsmetoden Trendkonseptet, som er Norse gruppens egenutviklede forvaltningskonsept, investere i aksjer som er inne i eller på vei inn i en positiv trend. 

Fondet er aktivt, og kan i perioder foreta hyppig rotasjon av enkeltpapirer. Fondet kan også i perioder ha en høy konsentrasjon av enkeltpapirer innenfor et geografisk område eller enkeltsektor hvor det relative avkastningspotensialet fremstår som attraktivt.

Fondet er klassifisert som et aksjefond, og kan i perioder med usikkerhet eller i perioder med negativt trendende markeder, ha inntil 20 prosent i bankinnskudd eller rentepapirer. Det er søkt om reklassifisering og endring av vedtekter for Trend Europa slik at vi vil ha muligheten til å ha inntil 100 % i bankinnskudd eller rentepapirer i perioder med markedsturbulens.

Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0699 598
Etablert 19. desember 2013

Ansvarlig forvalter
Svein Alexander Gogstad har forvaltet fondet siden 2013

Referanseindeks
MSCI Daily Net TR Europa Index EUR omregnet i NOK

Kostnader
Forvaltningsavgift årlig 2 %
Ingen kostnader ved tegning
Ingen kostnader ved innløsning
Ingen omkostninger ved flytting mellom fondene
Kostnadsfri aksjesparekonto


Risiko- og avkastningsprofil for fondet


Fondet er aktivt forvaltet, og kan i perioder ha en høy omløpshastighet. Se fondets nøkkelinformasjon for mer informasjon om omløpshastighet og totale kostnader.

Kursene på fondet oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon, kurser og sammenligning med andre fond og indekser. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no