Spansk vekst – mer i vente…

– Turistene vender tilbake, kommer investorene etter?

jan01Lavere priser på råolje og industrimetaller har skapt gode vekstforutsetninger for råvareimporterende land som Spania.
Tidligere i januar offentliggjorde IMF oppdaterte vekstprognoser for landet som viser en sterkere forventet vekst enn tidligere, takket være blant annet fallende råvarepriser. Landet fortsetter dermed å fremstå som et utstillingsvindu for en vellykket europeisk økonomisk snuoperasjon.

Fasit for 2015 ble en samlet økonomisk vekst på 3,2 prosent etter at landets fjerdekvartalsvekst viste en oppgang på 0,8 prosent fra foregående kvartal. Vekstrapporten som ble sluppet i januar viste ingen tegn til at den økonomiske aktiviteten stopper opp. Tvert imot viser tallene en usedvanlig robust økonomisk utvikling i tråd med myndighetenes forventninger.

IMF forventer at den spanske økonomien vil styrkes med 2,7 prosent i 2016 for deretter å vokse med 2,3 prosent i 2017. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng for 2016 fra tidligere prognoser. Forventningene er i tråd med de spanske myndighetenes oppjustering av vekstprognosene til 2,8 prosent for 2016 som ble foretatt etter valget i desember. Spania forventes dermed å ha en vekst som overstiger både den amerikanske og japanske for året, og plasserer landet på toppen av rangeringen for økonomisk vekst i verdens utviklede økonomier.

Jan02Endringen representerer den sterkeste oppjusteringen av vekstanslagene blant verdens største økonomier, og viser i hvilken særstilling den spanske økonomien er for øyeblikket. Oppjusteringen skjer til tross for den politiske usikkerheten som råder i landet etter at valget den 20 desember ikke ga noe parti tilstrekkelig oppslutning til en flertallsregjering, og at ingen koalisjoner så langt har klart å danne regjering.

Etterspørselsveksten fra spanske husholdninger har holdt seg sterk gjennom store deler av 2015. Veksten forventes fortsatt å være høy, men vil trolig avta noe i 2016. Årsaken til dette er at den kortsiktige effekten av skattekutt og lønnsvekst i stor grad har blitt tatt ut gjennom de to siste årene. Til tross for dette vil den private etterspørselen fortsette å være primærbidraget til den økonomiske veksten. Fortsatt sterk forbrukertillit, fallende arbeidsledighet og et sterkere boligmarked vil fortsette å holde den innenlandske etterspørselsveksten oppe til tross for lavere global økonomisk vekst. En undersøkelse foretatt av WIN/Gallup offentliggjort i januar viste at 70 prosent av de spurte i Spania tror at den økonomiske utviklingen i 2016 vil bli som i 2015 eller bedre. På global basis viser samme undersøkelse at kun 45 prosent av de spurte er like optimistiske til den globale veksten. 28 prosent av de spurte tror at 2016 vil bli et år med sterk økonomisk fremgang i Spania, tilsvarende tall for forventningene til Europa viser at bare 14 prosent ser for seg en sterk vekst. Dette illustrerer den grunnleggende optimismen som er i den spanske befolkningen, og optimismen er med på å skape et godt klima for videre investeringer og jobbskaping.

Jan03Arbeidstallene som ble offentliggjort i november og desember overrasket positivt, og tall fra detaljhandelssektoren viste en sysselsettingsvekst på 1,8 prosent på årlig basis. Dette er den høyeste vekstraten siden Spania gikk inn i økonomisk krise i 2008. Tallene for fjerde kvartal viste en samlet årlig vekst på 3 prosent i sysselsettingen, og ble betegnet som den sterkeste jobbveksten i historien av den spanske statsministeren. Landets arbeidsledighet har nå falt til 20,9 prosent, en klar forbedring fra ledighetsraten på 27 prosent som ble nådd i 2014. Arbeidsledigheten er fortsatt alarmerende høy, og er en av de høyeste i Europa. Dette er myndighetenes største utfordring som må løses for å få etablert en stabil langsiktig vekst.

I slutten av desember ble det avholdt regjeringsvalg i Spania, og utfallet av valget bar preg av et politisk landskap langt mer fragmentert enn hva man på forhånd hadde fryktet. Selv om det skandalebefengte partiet PP (Partido Popular) fikk flest stemmer, var det langt fra nok til å danne flertallsregjering i koalisjon med partiet Ciudadanos. Med venstresiden i blokkeringsposisjon vil det være umulig å få på plass en konservativ regjering. På venstresiden råder det sterkt motstridende politiske interesser som skaper utfordringer for langsiktig holdbare politiske konstellasjoner. Partier med sterke separatistiske tilbøyeligheter vil ha problemer med å samarbeide med det sosialistiske partiet PSOE, som tidligere har uttalt at et delt Spania vil være utelukket. Viktige parlamentsseter fra de to katalanske separatistpartiene kan dermed utelukkes. Den gjenstående koalisjonen som kan være mulig vil være det sosialistiske partiet (PSOE), det venstrepopulistiske partiet Podemos og sentrumspartiet Unidad Popular. Dog er meningsforskjellene så store at en stabil regjering basert på dette grunnlaget vil være usikker og preget av politisk hestehandel med en mer sentrumsrettet politikk. Kong Felipe har nå bedt PSOE lederen om å gjøre det han kan for å danne en ny regjering etter at alle forsøk på å etablere en regjering fra PP har mislyktes. Dersom PSOE ikke kommer til enighet med Podemos og Unidad Popular, eller Ciudadanos som gjerne forhandler med alle for å komme i posisjon, vil det bli utstedt nyvalg i mai eller juni.

Jan04Turisme er en av Spanias viktigste inntektskilder, og utgjør mer enn 11 prosent av landets BNP. I 2015 hadde landet 68,1 millioner turister, en rekordvekst på 4,9 prosent fra 2014. Desembertallene viste en vekst på hele 8 prosent fra fjoråret. Den største andelen av turister kommer fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland.  Usikkerhet knyttet til terrorhandlinger i Frankrike, Tyrkia, Egypt og Tunisia har ført til at britiske og russiske turister i økende grad har booket sine ferieturer til Spania i 2016. Januar er toppsesongen for feriebookinger, og så langt viser tallene en rekordhøy økning i bookinger for sommersesongen. I følge en av Europas største søkemotor-leverandører for turistnæringen utgjør søk på fly og hoteller i Spania mer enn 1/3 av alle gjennomførte søk. I desember uttalte TUI (verdens største turoperatør) at booking fra britiske turister til Spania hadde økt med mer enn 10 prosent fra fjoråret. En sterk turistvekst kan dermed være med på å gi landets økonomiske vekst en solid boost i 2016, og gi omfattende langsiktige økonomiske ringvirkninger. Landets hoteller og overnattingssteder har blitt et offer for finanskrisen med et stort vedlikeholdsetterslep. Økt tilstrømming av velstående turister med krav til kvalitet øker kravet til modernisering av overnattingssteder og restauranter. Dette kan sette fart i landets byggeindustri som har ligget med brukket rygg i mange år. En viss forbedring har man allerede sett, og i 2015 vokste byggeindustrien med 2,5 prosent med forventninger om en vekst på hele 10 prosent i 2016.

Jan05Det spanske aksjemarkedet har vært inne i en svak periode de siste månedene, med en nedgang på mer enn 30 prosent siden toppen ble nådd i april 2015. Hittil i 2016 er markedet ned med hele 13 prosent. En av de svakeste sektorene i Spania har vært banksektoren som falt med 27 prosent i 2015, og er ned med nærmere 21 prosent hittil i år. Seks av de syv bankene som inngår i den spanske IBEX 35 indeksen lå øverst på listen over banker i Europa med kursnedgang gjennom 2015. Banco Santander var ned med 38 prosent, og Banco Popular falt med hele 27 prosent i 2015. Fallende bidrag fra Latin Amerika har slått kraftig ut på bankenes inntjening. Lønnsomheten er en utfordring for samtlige spanske banker, og vil trolig føre til en konsolideringsbølge med sammenslåinger og rasjonalisering i tiden som kommer. En restrukturering av bankvirksomheten i landet kan på sikt bli en positiv bidragsyter til landets vekst.

Til tross for en svak børsutvikling de siste månedene, er Spanias økonomi på rett spor. Stigende forbrukertillit, økt investeringsvilje og sterk vekst i turismen kan få landet ut av den finansielle bakevjen. Med en forventet Pris/Fortjeneste på 12,4 og Pris/Bok på 1,1 for 2016, synes markedet å være attraktivt priset på dagens nivå – det laveste siden sommeren 2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *