Italia – need for speed…

Italiensk økonomi tar små steg i riktig retning – snart klar for å gi gass!


JuliA2Hele verden har fulgt med på den dramatiske utviklingen i Hellas de siste månedene. Samtidig har media spekulert i om at flere land kan stå for tur. Med svak vekst, høy arbeidsledighet, korrupsjonsanklager og politisk ustabilitet har Italia ikke overraskende fått merkelappen «neste land ut».

Italia er den tredje største økonomien i Eurosonen. Med en gjeldsgrad på hele 132 prosent av brutto nasjonalprodukt, har landet den nest høyeste gjeldsgraden i valutaunionen, kun overgått av Hellas. Italiensk økonomi har slitt i motbakke , og har ikke hentet seg inn vesentlig etter finanskrisen. Størrelsesmessig er landets økonomi tilbake på nivået ved starten av 2000-tallet. Etter tre omganger med økonomisk tilbakegang i kjølvannet av finanskrisen, er det berettiget å være skeptisk til om landet, på kort sikt, evner å hente seg inn økonomisk. Italia har gjennom mange år hatt en politisk ledelse med lav tillit og uklar retning. Selv etter omfattende opprenskning i egne rekker sliter dagens regjeringsparti med rykter om korrupsjon og kontakt med organisert kriminalitet, helt opp i de øverste politiske organer.

JuliA3Bedre har det ikke blitt etter at den italienske høyesteretten har funnet statsminister Renzis nye pensjonsreform grunnlovsstridig. Dette medfører at den italienske staten må betale ut over EUR 13 milliarder til landets pensjonister-penger som myndighetene gjerne skulle brukt på andre og mer aktivitetsskapende tiltak.

Landets høye gjeldsgrad har lenge bekymret politikere og økonomer, og det har lenge vært en uttalt risiko at Italia kan gå samme veien som Hellas dersom ikke den politiske og økonomiske situasjonen endrer seg dramatisk. Situasjonen oppsummeres dekkende av IMF som konkluderer i sin siste rapport at landets vekst er skjør og usikker, preget av høy gjeld, svake balanser, strukturelle flaskehalser og høy arbeidsledighet. Det er med andre ord behov for omfattende økonomiske tiltak for å komme seg ut av den økonomiske hengemyren. I samme rapport påpeker IMF at landets nåværende situasjon er et mulighetsvindu for implementering av mer omfattende reformer og restrukturering av det politiske systemet. Dersom villigheten er tilstede er det derfor store muligheter for at landets økonomi raskt kan hente seg inn igjen. Selv om det finnes visse likheter mellom situasjonen i Hellas og Italia, er det allikevel betydelige forskjeller i de to landenes muligheter til å komme seg raskt ut av den økonomiske krisen.

I motsetning til Hellas, har Italia en sterk produksjonsindustri. I følge OECD er Italia det femte største eksporterende landet i Europa, og ligger på 11-plass globalt. I 2013 var Italia verdens sjette største produksjonsnasjon, med sterk internasjonal forankring og industrimangfold. En av utfordringene har vært at Italiensk eksportsektor har slitt siden 2010, hvor blant annet fallende produktivitet og høye lønnskostnader har skapt utfordringer for landets konkurransekraft. Høy arbeidsledighet som skaper lavere lønnspress og fallende energipriser, i tillegg til en svak euro mot amerikanske dollar kan være med på å endre denne situasjonen.

Italia har det fjerde største energiforbruket i EU, noe som utgjør 10 prosent av EUs totale forbruk. Den dramatiske prisnedgangen på råolje og lave gasspriser vil derfor ha en betydelig forbedringseffekt på marginbildet. Sammen med økt etterspørsel kan dette føre til økt sysselsetting – noe landet desperat har behov for.

JuliA5Landets høye arbeidsledighet er en stor utfordring, og til tross for at den samlede arbeidsledigheten viser tegn til å toppe ut, er tallene ikke like overbevisende som eksempelvis i Spania. I juni viste tall fra statistikk-myndighetene at ledigheten steg fra 12,5 til 12,7 prosent. Dette er ingen dramatisk økning, men dramatikken ligger i ledigheten blant ungdommer, som nå har steget til alarmerende 44,2 prosent – på linje med Hellas. I følge IMF vil det ta nærmere 20 år å få landets arbeidsledighet ned på samme nivå som før finanskrisen. For å få vekst i det private konsumet er man avhengig av at forbrukertilliten styrkes ytterligere, og for at den skal styrkes er man avhengig av økt sysselsetting. Med 67 prosent av landets arbeidsstyrke jobbende innenfor servicesektoren og 28 prosent innenfor industrien, er det sannsynlig at IMF kan få rett i at ledigheten vil vedvare over mange år dersom ikke dramatiske tiltak snart blir iverksatt.

Italia har på mange måter skuffet. En del av de iverksatte økonomiske tiltakene har hatt mindre effekt enn forventet, og utviklingen går langsomt i riktig retning. Men situasjonen  er langt fra beksvart som i Hellas. De siste månedene har det kommet tegn som kan tyde på at utviklingen forsiktig er på rett vei. Avtagende arbeidsledighet, BNP-vekst, økt tillit hos forbrukere og i industrien kan tyde på at IMF og EU kommisjonens antagelser om at landets gjeldsgrad vil begynne å falle i 2016, kan slå til.

Landets økonomi vokste med 0,3 prosent i første kvartal 2015, og forventes å ha ytterligere vekst gjennom andre kvartal. Veksten i første kvartal var blant annet godt hjulpet av lavere energipriser.

JuliA4Til tross for den greske uroen og generell usikkerhet, valgte italienske myndigheter i april å oppjustere sine vekstprognoser for inneværende år. Det var riktig nok ikke en dramatisk økning, men en økning fra 0,6 prosent til 0,7 prosent på året. Optimismen var kjærkommen ettersom ISTATs tillitsindeks for produksjonsindustrien viste en nedgang mot forventet oppgang.

Andre positive signaler kommer fra de siste PMI målingene rettet mot produksjonsindustrien. De Italienske PMI-tallene for industrisektoren viste i juli en klar forbedring med en oppgang fra 53,4 poeng til 55,3 poeng. Dette er godt over 50-tallet som indikerer skillet mellom vekst og avmatning innen sektoren. Oppgangen har vært overraskede sterk gjennom hele andre kvartal av inneværende år, og er den raskeste veksten på over ett år. Målingen er den nest høyeste i Europa og den høyeste for Italia på 51 måneder. Dette er et virkelig positivt signal i en måned preget av gresk dramatikk.

Veien videre vil være avhengig av politisk vilje til å gjennomføre omfattende reformarbeid. Forholdene ligger godt til rette for videre vekst dersom tilstrekkelig starthjelp ytes. Den uklare situasjonen i Hellas har trolig bidratt til at reformviljen nå er sterkere enn tidligere. Man har fått bevist at veien ut av det europeiske felleskapet er brolagt med økonomisk- og politisk krise – med andre ord et dårlig alternativ. Til tross for at den økonomiske veksten i Italia har uteblitt, opprettholder vi vår forsiktige optimisme, og har tro på at Italia kan følge i Spanias vekstfotspor dersom de politiske forholdene legges til rette.

JuliA6Fra et teknisk perspektiv ser den italienske børsen svært interessant ut. Børsindeksen MIB har lenge konsolidert i området 22.000 til 24.000, og et motstandsnivå har dannet seg i overkant av 24.000-nivået. I øyeblikket ser det ut til at indeksen kan bryte opp, og utløse et sterkt kjøpssignal med betydelig stigningspotensial.