Fugl føniks reiser seg…

– Amerikansk bilindustri opp fra asken

I august steg det Amerikanske bilsalget til sitt høyeste nivå på seks år. Salget økte 17 prosent fra fjoråret til 1,5 millioner enheter, noe som tilsvarer 16 millioner enheter på årlig basis. Japanske bilprodusenter som Toyota, Nissan og Honda økte alle sitt salg med mer enn 20 prosent, og GM, Ford og Chrysler hadde sin beste salgsmåned på over seks år med tosifret vekst.

Den amerikanske bilindustrien har vært inne i en sterk vekstfase siden 2009. Veksten kom som et resultat av de amerikanske myndighetenes omfattende tiltakspakker og kickstart for å redde industrien. Bilproduksjonen har siden 2009 nesten doblet seg, og industrien står nå for mellom 15 og 20 prosent av den økonomiske innhentingen i USA. Etterspørselen er nå så høy at GM, Ford og Chrysler leier inn skiftarbeidere for å dekke den stigende etterspørselen.

US CARS

Fallende lønnskostnader og en kraftig restrukturering av bransjen har ført til at den amerikanske bilindustrien nå er en sterk konkurrent i det globale markedet. I følge Center for Automobile Research var gjennomsnittskostnaden for en amerikansk arbeider innenfor bilindustrien på USD 38 pr. time i 2012. Tilsvarende kostnad i Tyskland var USD 60 pr. time, og i Japan USD 37 pr. time. I USA tilsvarer dette en økning på USD 3 dollar timen siden 2007, i Tyskland er tilsvarende endring på USD 14 i samme periode, og i Japan USD 12 pr. time. Dette har ført til at det nå er langt mer attraktivt for utenlandske bilprodusenter å legge sin produksjon til USA.

Et eksempel på at vinden er på vei til å snu for alvor, er Honda Motors. I 2012 eksporterte selskapet 90.000 kjøretøy fra Nord-Amerika. Målet er å øke volumet til 200.000 enheter i året.

Etter at de sterke juli- og augusttallene for bilsalget i USA ble offentliggjort, understøttet Ford optimismen innenfor sektoren ved å offentliggjøre selskapets salgsforventninger. I følge selskapet vil det samlede årlige salget av kjøretøy i USA overstige 17 millioner enheter i løpet av de neste fem årene. I følge Ford har de siste årenes lave renteregime sammen med en akkumulert etterspørsel, udekket på grunn av forsiktighet fra kundene, ført til et udekket etterspørselspress som nå gjør seg gjeldende. I øyeblikket ligger den årlige salgstakten på 16 millioner enheter. Gitt at den økonomiske veksten fortsetter på et tilfredsstillende nivå, synes 17 millioner enheter i løpet av en femårsperiode å være realistiske forventninger. Enkelte analytikere våger også å legge til grunn forventninger om at salgsvolumet vil nå 18 millioner enheter i løpet av 2015. Sammenlignet med vekstperioden i 2003/2004 kan også et slikt scenario være innenfor rekkevidde.

Sysselsetting vs biler

Etterspørselsveksten sammen med en solid dose effektivisering har ført til at bilprodusentene nå ser mer attraktive ut enn på mange år. Ford leverte halvårstall i inneværende år som viste et overskudd før skatt på nærmere USD 4,8 mrd.. Selskapet har hatt store problemer med å dekke den massive etterspørselen fra markedet, og oppskalerer sin kapasitet betydelig i inneværende år, gjennom blant annet nyansettelse av over 6.000 personer i ulike stillinger.

Ratingselskapet Fitch annonserte i august at de oppjusterte sine forventede utsikter for General Motors fra «stabil» til «positive utsikter». Fitch skriver i sine kommentarer til oppjusteringen at deres forventinger er basert på at foretaket har en lav gearing, solid likviditet, stabil og kontinuerlig positiv kontantstrøm, reduserte pensjonsforpliktelser, og en sterkt forbedret produktportefølje. Dette står i sterk kontrast til ordvalgene som ble benyttet i begynnelsen av 2009 da bransjen var i full krise. Den 9. september fulgte ratingselskapet S&P etter, og hevet også sine forventninger fra «stabil» til «positive utsikter».

Det amerikanske markedet for personbiler er verdens nest største, og bilbransjen er derfor en svært viktig driver for den amerikanske økonomien. Etterspørselsvekst skaper nye arbeidsplasser og stigende tillit blant forbrukerne. Sysselsettingstakten innenfor bilindustrien har de siste årene steget betydelig, og er en vesentlig bidragsyter til den fallende arbeidsledigheten i USA.  Samlet antall sysselsatte innenfor sektoren steg med en årlig vekstrate på 26.300 personer i august, noe som tilsvarer en årlig sysselsettingsvekst på nærmere 3,4 prosent.  Med andre ord var sysselsettingsveksten innenfor sektoren på mer enn det dobbelte av den samlede amerikanske veksten på 1,6 prosent.

Historiske tall viser at det er en sammenheng mellom sysselsettingsutviklingen i USA og salg av kjøretøy. Grafen viser at salget av kjøretøy øker med ca. 900.000 enheter for hvert prosentpoeng arbeidsledigheten faller.

Norse Forvaltning har de siste månedene sett på utviklingen innenfor bilbransjen som meget interessant, og har forsiktig posisjonert seg for en videre bransjevekst. Sektorens relativavkastning mot S&P 500 har vist seg å være svært sterk siden juni måned, og oppgangstrenden viser foreløpig ingen tegn til svakhet.

I fondets portefølje inngår selskaper som GM, Ford, Magna og Asbury Automotive som henholdsvis produserer bildeler og arbeider med detaljhandel av biler, samt Mentor Graphics, som blant annet produserer styringsprogram for bilprodusenten Tesla Motors.