Kroner, dollar og oljepris

– Vektskålen vipper kortsiktig tilbake i balanse

I løpet av årets første måneder har det vært store bevegelser i oljepris og dollarkurs. Fjorårets oljeprisnedgang som førte til styrkelse av dollarkursen, har nå snudd til oppgang, og trukket dollarkursen betydelig ned siden mars måned. Siden januar har oljeprisen styrket seg med 42,5 prosent, hvor dollarkursen målt i norske kroner i samme periode har svekket seg med 12,5 prosent.

Aprfig1Oljepris og amerikanske dollar henger uløselig sammen på mange områder. Olje er en av verdens viktigste råvarer, samtidig som dollar er verdens viktigste valuta. Dollar blir benyttet av sentralbanker verden over som den viktigste delen av sine valutareserver. Endringer i oljepris og dollarkurs kan dermed ha store konsekvenser for verdensøkonomien. Selv om transaksjoner på det globale markedet for råolje blir gjennomført i dollar, er 90 prosent av det globale tilbudet og 80 prosent av den globale etterspørselen lokalisert utenfor USA, med annen valutabase enn dollar. Konsekvensene av dette blir derfor at endringer i dollarkurs i større eller mindre grad reflekteres i oljeprisen eller motsatt. Historisk har det vist seg at oljepris og dollarkurs i perioder har hatt en sterk negativ samvariasjon. Sterk dollar har ført til fallende oljepriser, og valutafall i perioder med stigende oljepris.

Aperfig2Gjennom siste halvdel av 2014 har vi sett at oljeprisen svekket seg samtidig som dollarkursen har styrket seg betydelig. Oljeprisfallet har oppstått som følge av sterke fundamentale årsaker, hvor overproduksjon gjennom økt tilgang på skiferolje, og OPECs opprettholdelse av produksjonsvolum har ført til at råolje har flommet over i markedet. Dette har skjedd i samme periode som etterspørselssiden har blitt gradvis svekket av tilpasninger til høy oljepris gjennom økt bruk av alternativ energi og oljesubstitutter i produksjonsindustrien. De fundamentale faktorene taler for en vesentlig lavere oljepris enn 120 dollar, men muligens ikke så lav som 40 dollar per fat.

Aperfig3Oljeprisoppgangen de siste månedene er trolig en kortsiktig motreaksjon etter den lange og skarpe nedgangsperioden i 2014, og er i liten grad etterspørselsdrevet. At oljeprisen i en periode vil bevege seg i området mellom 50 og 70 dollar per fat, er dermed naturlig. Dermed er det sannsynlig at dollarkursfallet på kort sikt er tatt ut.

For amerikanske forbrukere er en sterk dollar gode nyheter. Kursoppgangen gjør det billigere å feriere utenlands, og gir husholdningene høyere kjøpekraft for varer og tjenester priset i fremmed valuta. Denne effekten har vi sett materialisere seg i økt handelsunderskudd som følge av økt importvolum. Handelsbalansen for mars viste et underskudd på 51,4 milliarder, hvor eksporten steg med svake 1,6 milliarder, og importen var opp med 17,1 milliarder.

Aperfig4Den sterke dollarkursen påvirker derfor de amerikanske eksportselskapene negativt gjennom en svekket konkurranseevnen på grunn av høyere eksportpriser. Det er dette vi ser materialisere seg i handelsbalansen gjennom fallende eksportvolum, og ikke med bakgrunn i svakere global vekst. I tillegg har vi sett at enkelte amerikanske eksportselskaper har levert svakere resultater i tillegg til at videre resultatforventninger har blitt justert ned. Dette gjelder primært de selskapene som har en stor andel av sin produksjon i USA. Den sterke dollarkursen bidrar dermed til at veksten i den amerikanske økonomien har blitt noe svakere enn forventet det siste året. Beregningsmodellen til den amerikanske sentralbanken viser at en ti prosent styrkning av USD mot landets viktigste handelspartnere kan føre til en nedgang i BNP på 0,75 prosentpoeng i løpet av en toårsperiode. Svekkelsen i USD som vi har sett den siste tiden gir dermed et positivt bidrag til videre amerikansk vekst.

Til tross for at veksten i den amerikanske økonomien har avtatt noe den senere tiden, har sentralbanken gjentagende ganger gitt indikasjoner om at en forestående renteøkning stadig rykker nærmere. Konsensusoppfatningen er derimot at veksten for tiden er for svak til at en renteoppgang kan forsvares. Dersom en renteoppgang i USA kommer raskere enn markedets forventninger, kan dette bidra til å styrke dollarkursen igjen.

Aperfig5På den andre siden av valutakrysset har vi norske kroner. Kortsiktig svekket frykt for hard landing i Norge etter den kraftige nedgangen i oljeprisen har kortsiktig styrket kronen. Til tross for at oljeprisen er over førti prosent lavere enn for ett år siden, har det ennå ikke gitt store utslag i norsk økonomi. Sentralbanken har av den grunn avventet en videre rentenedsettelse inntil signalene om en nedkjøling i økonomien er klarere. Derimot er det signaler som viser at oljeprisnedgangen begynner å tære på den norske økonomien. De siste arbeidstallene fra SSB viser at arbeidsledigheten i Norge er på vei opp. Ledighetsraten i februar steg til 4,1 prosent, ikke et alarmerende nivå, men tross alt den høyeste ledigheten siden 2005. For 2015 forventer sentralbanken at ledigheten i snitt vil ligge på 4 prosent. En ytterligere økning av ledigheten sammen med et moderat lønnsoppgjør kan føre oss nærmere en rentenedsettelse i juni. Inntil videre må norsk eksportindustri slite med en sterk krone.

marsfig1De fundamentale utsiktene til amerikanske dollar målt mot norske kroner trekker i retning av en videre styrking av dollar når den pågående korreksjonen er tilbakelagt. Teknisk betraktet har valutakrysset USDNOK brutt ned under 50-dagers glidende gjennomsnitt, og har stoppet opp over 200-dagers glidende gjennomsnitt. På kort sikt er dette et negativt signal som kan gi indikasjoner om en videre kursnedgang. Kursfallet som har vært betydelig de siste 50 dagene, har ført til at RSI-indikatoren nå gir signaler om et oversolgt nivå. Teknisk støtte ligger omkring 7,30 nivået. Dersom dette nivået brytes på nedsiden vil dollarkursen kunne falle til 6,80 som representerer neste nivå hvor det finnes teknisk støtte. Det kan derfor se ut til at dollarnedgangen er en kortsiktig pust i bakken, og ikke begynnelsen på en langvarig svekkelse. Vi er derfor komfortable med å opprettholde vår eksponering i amerikanske aksjer.