Synkronisert vekst i Europa

Vekst og optimisme preger markedene

Den økonomiske aktiviteten i Europa har akselerert, og Europakommisjonen har økt sine vekstanslag for 2017 og 2018.
Med 2,3 prosent vekst i inneværende år vil EU ha sin sterkeste økonomiske vekst på ti år. Det er nå også første gang på ti år at samtlige medlemsland vil ha en positiv økonomisk vekst i et kalenderår.

Den pågående økonomiske veksten holdes oppe ved hjelp av myndighetenes økonomiske stimulanser, men det er mange tegn som tyder på at økonomien i de europeiske landene nå er på vei inn i en ny fase.

Selskapsresultater og forbrukertilliten er nå på sitt høyeste nivå siden 2001. Med fortsatt moderat sysselsettingsvekst og inflasjon vil lønnsveksten heller ikke trekke ned konkurranseevnen til europeisk industri med det første.

For å sikre den videre veksten annonserte Den europeiske sentralbanken i oktober at de vil fortsette sitt kjøp av obligasjoner gjennom store deler av 2018. En renteøkning ligger dermed langt frem i tid dersom inflasjonen ikke beveger seg til ubehagelige nivåer over målsonen på 2 prosent.

Kapasitetsutnyttelsen i EU har nå steget til 84 prosent, og begynner nå å nærme seg historisk høye nivåer. Dette lover godt for både investeringer i produksjonsmidler og sysselsetting. Etter mange år med investeringsetterslep bør det ligge et betydelig potensial for kapasitetsøkning. Et estimat viser at man de siste årene har hatt et investeringsetterslep på EUR 600 mrd. årlig på infrastruktur som veier, energitransport, IKT m.v. I tillegg må tilskudd til forskning og utvikling økes med EUR 130 mrd. årlig for å nå målet om 3 prosent av BNP. I privat sektor har investeringene gått i riktig retning en stund, og industriens investeringer i nye maskiner trender sterkt opp. Dette gir klare signaler om at industrien forventer en videre etterspørselsvekst de kommende årene.

Optimismen gjenspeiler seg også i innkjøpssjefsindeksen PMI for eurosonen, som i november steg til 57,5 poeng. Nivået er det høyeste siden 2011, og betydelig over markedets forventninger om en indeks på 56 poeng. En indeks over 50 indikerer økonomisk vekst. For produksjonsindustrien i eurosonen viste indeksen en formidabel optimisme på 60,1 poeng, opp fra 58,5 poeng i oktober. Dette er det nest høyeste i målingens historien, og man må 17 år tilbake for å finne en måling over dagens nivå.

Optimismen er med andre ord solid.

Drahjelpen fra den globale veksten er betydelig, og positiv utvikling fra både amerikansk og kinesisk økonomi fortsetter å bidra. Europeisk eksportsektor fortsetter dermed å levere solide resultater til tross for en sterkere Euro kurs.

De enkelte landenes budsjettunderskudd synes nå å være under kontroll, og de fleste landene er innenfor EUs målsone på 3 prosent av BNP. I følge EU kommisjonen ligger seks land an til å bryte kravet i 2018.  De seks landene som forventes å bryte kravet er; Belgia, Italia, Østerrike, Portugal og Slovenia i tillegg til Frankrike. Frankrike har lenge slitt med sitt budsjettunderskudd, men myndighetene hevder nå at landet vil krympe sitt underskudd til 2,9 prosent i inneværende år. Dette er en tilfredsstillende forbedring fra fjoråret, og betydelig lavere enn årene etter finanskrisen, hvor underskuddet var på mer enn 7 prosent. For 2018 har franske myndigheter forventninger om at underskuddet vil falle til 2,6 prosent. Til tross for at landets økonomiske vekst har vært lavere enn gjennomsnittet i EU, har myndighetenes gradvise nedskalering av det offentlige forbruket ført til at budsjettunderskuddet bør være innenfor EUs målsone på 3 prosent allerede i inneværende år.

Den økonomiske risikoen i EU synes å være balansert, og veksten velfundert. Den politiske risikoen i regionen synes også å være mer dempet til tross for den pågående Brexit prosessen i Storbritannia og en uavklart regjeringssituasjon i Tyskland. Risikofaktorer fra den geopolitiske arenaen synes å være den risikoen som på kort sikt kan stikke kjepper i hjulene for den europeiske veksten. Ytterligere tilspisning i konflikten mellom USA og Nord-Korea, samt uro i Midtøsten kan skape kortsiktig turbulens. En raskere enn forventet renteøkning fra Den amerikanske sentralbanken kan også være med på å bremse opp den økonomiske aktiviteten. Dagens inflasjonsutvikling og vekst i gir derimot ingen indikasjoner på at et slikt scenario er sannsynlig.

I løpet av 2018 er det stor sannsynlighet for at den amerikanske økonomien vil bevege seg over i en sensyklisk fase, hvor renten gradvis vil bli hevet i takt med økt vekst og inflasjon. I en slik fase ser man ofte sektorrotasjoner mot mer defensive sektorer. Investorenes avkastningsforventninger vil bli redusert, og alternative plasseringsområder vil bli vurdert. For amerikanske investorer vil investering i europeiske aksjer dermed fremstå som mer attraktive.

P/E nivåene på europeiske aksjer ligger betydelig under amerikanske aksjer, og aksjemarkedene har ikke på langt nær utviklet seg så sterkt i Europa. Det er derfor god grunn til å tro at strømmen av amerikanske investorer i Europa vil tilta i året som kommer.

Det norske aksjemarkedet har utviklet seg sterkt gjennom hele 2017, og er  så langt i år opp med over 18 prosent. Til tross for at enkelte aksjer på kort sikt kan fremstå som dyre , bør oljerelaterte aksjer være attraktive for utenlandske investorer. Den norske kronen har svekket seg med nærmere 9 prosent mot Euro siden årsskiftet, og eurokursen er nå på sitt høyeste nivå siden finanskrisen. Norske aksjer fremstår dermed som betydelig rimeligere for utenlandske investorer i euroland.

Etterspørselen etter olje har steget betydelig det siste året, og  presset prisen på råolje opp med 39 prosent siden juni.  En betydelig kostnadseffektivisering har ført til at offshore-olje nå er langt mer konkurransedyktige, og investeringslysten har kommet tilbake til oljeselskapene. Kostnadsnivåene er tilpasset lavere oljepriser enn dagens nivå, og en rekke selskaper melder om positiv kontantstrøm. Utsiktene er dermed langt lysere enn for et halvt år siden. Usikkerhetsmomentet er om oljeprisen vil holde seg på dagens nivå også fremover. Villighet i OPEC til å forlenge produksjonskuttene sammen med fallende lagre og etterspørselsvekst gir indikasjoner om at tiden med lav oljepris kan være over.

Blant nyttårsbatteriet med  aksjeraketter bør det derfor i år være både europeiske og norske aksjer. Primært innenfor sektorene olje– og offshore i Norge og bank- og kapitalvareselskaper i Europa.

Ut over dette kan vi anbefale årets sikreste nyttårsrakett – flaskepant, som vil stige med 100% over nyttår – statsgarantert, miljøvennlig og sikker avkastning…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *