Europa viser styrke

– Stabil økonomisk vekst skaper gode utsikter for de europeiske bankene

 

Euroen har styrket seg betydelig mot den amerikanske dollaren i 2017, hele 13,25 prosent har valutakrysset steget siden årsskiftet. Årsaken er tosidig – sterkere euro og svakere dollar.

 

Nøkkeltall fra USA har til tider skuffet, og avtagende prisvekst har svekket markedets tro på at renteøkningene fra sentralbanken vil bli så sterke som man tidligere har forventet. Mindre enn to rentehevinger er priset inn i perioden ut 2019. I normale tilfeller vil et lands valuta styrke seg når renten settes opp, noe som for euro og dollar ikke har vært tilfelle den siste tiden. Høyere dollarrente har ført til dollarsvekkelse, og lav rente i Europa har ført til styrking av euroen.
Sammen med politisk usikkerhet har dette ført til at markedet har vendt ryggen til dollaren.

Under den europeiske sentralbanksjefens tale i Jackson Hole styrket euroen seg med 1,1 prosent mot dollar, og steg til sitt høyeste nivå siden 2015. Draghis optimistiske ord om stabilitet i den globale økonomien skapte positive forventninger.

Den økonomiske veksten i eurosonen fortsatte i andre kvartal, og mye ligger til rette for at veksten vil fortsette. Den økonomiske innhentingen i Europa har tatt lengre tid enn forventet, men vi ser nå at stadig flere europeiske husholdninger påvirkes positivt av den økonomiske oppturen. Arbeidsledigheten faller, og disponibel inntekt stiger, lønnsveksten ligger nå på 3% p.a. Tilliten hos industriselskapene og hos husholdningene i eurosonen er nå på sitt høyeste nivå siden finanskrisens start, og innlandsetterspørselen har skutt fart.

ECB har oppjustert sine vekstanslag to ganger tidligere i år, og forventes å oppjustere ytterligere i september. Det makroøkonomiske bakteppet i Europa virker dermed robust, og ECB kan trappe ned sine obligasjonskjøp. Sentralbanken kan dermed komme med sin første renteøkning allerede neste år dersom inflasjonen tiltar. Dette understøttes av inflasjonstallene for august som ble 1,5 prosent på årlig basis, opp fra 1,3 prosent i juli, og over analytikernes forventninger på 1,4 prosent. Nivået begynner dermed å nærme seg den europeiske sentralbankens mål om en inflasjon på 2 prosent.

Den politiske risikoen i Europa har avtatt. Brexit er fortsatt uavklart, men med valgene i Nederland, Frankrike og Storbritannia lagt bak oss, er det kun valget i Tyskland i september som kan skape kortsiktig usikkerhet, og kan gi gode kjøpsmuligheter. Det er tross alt økonomien som styrer børsene og ikke politikerne, og økonomien styrer også politikerne.

Bankaksjer er et av de beste alternativene å være investert i ved tro på en videre økonomisk vekst i Europa. Den europeiske banksektoren har hatt gode vekstvilkår den siste tiden, og bankene har levert jevnt over sterke resultattall for andre kvartal.

Europeisk låneetterspørsel er økende, og bankene har nå begynt å senke kravene for nye lån. Bankenes total utlån vokser for både husholdninger og bedrifter.

De europeiske bankenes rentemarginer har vært under press fra det europeiske lavrenteregimet, og lav kostnadseffektivitet med lav egenkapitalandel har ført til at bankene har hatt sviktende resultater over lengre tid. Denne situasjonen ser vi nå er under endring.  En europeisk renteøkning som kan komme allerede i løpet av 2018, vil gi ytterligere rom for marginforbedringer med bedring i bankenes resultater.

I tillegg vil forbedring i husholdningenes økonomi medføre reduksjon av misligholdsraten i bankenes utlånsporteføljer. Vi er derfor positive til spanske og franske banker som kan få en sterk momentumeffekt av en økonomisk forbedring. Bankaksjer er også en høybetasektor som kan gi god avkastning ved børsoppgang samtidig som de er lavt priset på dagens nivåer. P/E nivåene er lave, og P/B er lavere enn 1, dette gjør bankene attraktive sammenlignet med andre sykliske industrier.

De positive utsiktene gjelder også for norske banker, hvor lønnsomheten er betydelig høyere enn for gjennomsnittet av de europeiske. Resultatene etter første halvår viser gjennomgående bedring i rentenettoen, bedret kostnadskontroll og lavere andel av tapsutsatte engasjementer.
De overraskende gode Q2 tallene fra DnB viser godt hvor gunstig det er å drive bank i disse dager. Gjennom 2016 var rentenettoen for banken skuffende – denne har nå bedret seg betydelig. Usikkerheten for tapsutsatte engasjementer var også høyrer i 2016 enn i dag, og låneveksten er tilfredsstillende.