Politisk risiko i all-time-high

– Markedene tar det hele med stoisk ro…

I 2016 ble det tydelig at det geopolitiske landskapet gjennomgår store endringer. Brexit, presidentvalget i USA, forsøk på statskupp i Tyrkia, Nei i den italienske folkeavstemmingen om grunnlovsendringer, og generell oppsving for populistiske partier over hele Europa. Utsiktene for 2017 skaper forventninger om videre endringer i det politiske landskapet.

Det verdensledende selskapet for politiske analyse – Eurasia Group, forventer av verden står foran en geopolitisk resesjon i 2017. Etter deres mening vil perioden 2016 og 2017 være den politisk mest volatile perioden i verden siden andre verdenskrig. Risikoen som analytikerne trekker frem, er at verden vil stå uten en sterk global leder når USA inntar et høyere fokus på innenrikspolitikken. Politisk turbulens skaper ofte bevegelser i aksjemarkedene, men erfaringer fra 2016 gjør at frykten for langvarige negative effekter på aksjemarkedene fra politiske strømninger er begrenset. Markedsreaksjonene i kjølvannet av Brexit avstemmingen, det amerikanske presidentvalget, og avstemmingen i Italia viser et robust marked til tross for at enkelte markeder er høyt priset.

jan175Politiske turbulenser har ikke påvirket den globale veksten i særlig grad, og veksten i verdensøkonomien har utviklet seg tilfredsstillende gjennom året. I følge verdensbanken hadde verdensøkonomien ved utgangen av tredje kvartal en vekst på 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og ligger an til en samlet vekst på 2,4 prosent for 2016. Veksten har blitt båret frem av sentralbankenes løse pengepolitikk som stimulerer til økt forbruk og investeringer, men er o,5 prosentpoeng lavere enn verdensbankens forventninger ved årets start. For 2017 forventes en videre moderat økonomisk vekst med til dels store regionale forskjeller.

Den globale kampen mot deflasjon ser på mange måter ut til å være over. Frykten for deflasjon har begynt å avta, og inflasjonsveksten har begynt å ta seg opp over store deler av verden – i hovedsak USA. Et strammere amerikansk arbeidsmarked bidrar til økt lønnsvekst i et tempo vi ikke har sett siden 2009, og det er grunn til å forvente at inflasjonen vil stige ytterligere. Mer enn halvparten av varene som inngår i den amerikanske konsumprisindeksen har hatt en prisøkning som overstiger historisk gjennomsnittsvekst for første gang siden 2008. Sammen med fortsatt sterk økonomisk vekst, vil inflasjonen gi sentralbanken ytterligere motivasjon til å sette opp styringsrenten i 2017.

jan171Donald Trump har uttalt at han vil kutte skatter og foreta omfattende investeringer i infrastruktur i sin regjeringsperiode. Under normale forhold vil dette være tiltak som bidrar til økonomisk vekst, men den samlede effekten vil være vanskelig å beregne på forhånd. Hans uttalte forslag til dereguleringer vil bidra til ytterligere vekst. Selv om den amerikanske økonomien teknisk sett beveger seg inn i sitt åttende år med økonomisk vekst, viser alle indikatorer at vekstfasen vil fortsette gjennom 2017. Den sterkeste bidragsyteren til den amerikanske veksten det siste året har vært privat konsum med en vekst på 3,8 prosent. Forbruksveksten er stabil og noe høyere enn det historiske gjennomsnittet. Det er lite grunn til å tro at en videreføring av FEDs moderate renteøkningspolitikk vil påvirke forbruksveksten negativt i 2017, og at vekstbidraget fra konsumentene fortsatt vil være sterkt gjennom året.
Til tross for flyktningkrise, Brexit, og politiske spenninger i en rekke europeiske land, fortsatte den økonomiske veksten i Eurosonen. Veksten er svak men positiv, og tall for tredje kvartal viser en årlig vekst på 1,2 prosent. Dette er noe svakere enn analytikernes forventninger om en samlet vekst på 1,6 prosent for året under ett. Indikasjoner kan tyde på at den økonomiske aktiviteten i Eurosonen vil fortsette i et moderat tempo i 2017, men at videre økonomiske stimuli fra den europeiske sentralbanken vil føre til at veksten opprettholdes på samme nivå som i 2016. Dette bildet kan raskt endres dersom vekstbidraget fra de fremvoksende økonomiene blir høyere enn antatt.

jan1732016 viste seg å bli et langt bedre år for de fremvoksende økonomiene enn hva mange hadde forventet. Utsiktene til amerikansk renteøkning ble fortløpende utsatt gjennom året, og ble først en realitet i årets siste måned. Den amerikanske rentepolitikken førte til at dollarkursen utviklet seg svakt gjennom året, og ga en rekke fremvoksende økonomier muligheten til å kuttet renten uten å sette press valutakursene. Den kinesiske økonomien har vist blandede signaler gjennom 2016, men gir overraskende sterke signaler mot slutten av året. Den kinesiske valutaen har svekket seg med mer enn 6 prosent mot USD gjennom året, og forventes å svekkes ytterligere gjennom 2017. Dette vil bidra sterkt til kinesisk eksportindustri

jan174Råvareproduserende økonomier kan se fremtiden lysere i møte enn ved inngangen til 2016. Prisutviklingen på råolje og industrimetaller har vært usedvanlig sterk gjennom året. Fra bunnen i januar på 27 dollar per fat, endte Brent-oljen året på nærmere 57 dollar per fat – en økning på 111 prosent. Den 30. november steg oljeprisen over 50 dollar igjen etter at OPEC ble enige om å redusere oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat olje per dag i en periode på seks måneder fra januar. Avtalen inneholder en opsjon på å forlenge produksjonskuttene til slutten av 2017. Oljeprisen fortsatte sin oppgang etter at blant annet Russland sammen med andre fulgte opp OPEC beslutningen ved å redusere oljeproduksjonen med ytterligere 558.000 fat råolje per dag. Avtalen som ble inngått er den første globale oljeproduksjonsavtalen som er inngått siden 2001 – nå gjenstår det å se om produksjonskuttene blir fulgt opp fremover.

jan172I 2008 og 2011 var det en sterk samvariasjon mellom politisk usikkerhet og kredittspreader. Kredittspreadene steg i takt med den politiske utsikkerheten. Situasjonen i 2016 har vært helt annerledes, og markedene ser ut til å ta den politiske risikoen med større ro enn tidligere. Indeksen for politisk usikkerhet er på sitt høyeste nivå siden målingen startet i 1997 samtidig som kredittspreadene ligger på et moderat nivå sammenlignet med perioden siden 2008.  Markedet er muligens vaksinert etter de store politiske endringene som har preget 2016.

Den politiske usikkerheten vil trolig sette preg på 2017 i like stor grad som 2016, med valg i Tyskland, Nederland og Frankrike på samme tid som Donald Trump tar sine første ustødige steg inn i det amerikanske presidentembetet. Det vil derfor være klokt å styre unna kredittrisiko og lange renteinvesteringer i året som kommer, men aksjemarkedene kan derimot by på spennende muligheter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *