Sverige – på rett vei

– “Tre kronor” kan raskt bli til “fyra kronor”

sep1Etter lang tid i skyggenes dal har den svenske økonomien vært inne i en solid oppgangsfase over de siste to årene. Fallende arbeidsledighet og stigende industriproduksjon gir signaler om at økonomien er på rett vei.

Til tross for at det internasjonale pengefondet (IMF) har kuttet sine globale vekstprognoser ytterligere, forventes det fortsatt en tilfredsstillende global økonomisk vekst i 2016 og 2017. Vekstbidragene forventes fortsatt å være størst fra USA og Asia, med en moderat utvikling i Europa. De konjunkturelle ulikhetene fra land til land er til dels betydelige, hvor USA er inne i en syklisk senfase samtidig som man i Europa fortsatt sliter med økonomisk innhenting etter finanskrise, gjeldskrise og bankkrise.

Det knyttes derfor en høy grad av usikkerhet til vekstforventningene i Europa, og da i særlig grad som følge av kommende britisk utmelding av EU. IMF forventer at den økonomiske veksten i Europa vil være moderat i 2016, med forbedringer i 2017. I disse forventningene er det tatt hensyn til omfattende negative effekter fra en britisk utmeldelse. Kortsiktig kan det virke som om aksje- og rentemarkedet har en overdreven frykt for at de økonomiske effektene av en britisk utmeldelse av EU vil blir omfattende.

sep2Betydelig økonomisk stimulans har blitt tilført europeisk økonomi de siste årene uten at den ønskede veksten har kommet, men sysselsetting øker, og privatforbruk stiger jevnt over store deler av Europa. Dersom de økonomiske effektene fra den britiske løsrivelsen skulle bli mindre enn antatt, vil det kunne bety høyere økonomisk vekst i Europa for 2017 og 2018. Dette vil være gode nyheter for land med betydelig eksportandel mot Europa – deriblant Sverige. I 2015 gikk mer enn 73 prosent av svensk eksport til de europeiske landene, hvor Tyskland og Norge er de klart største handelspartnerne med mer enn 10 prosent hver av landets samlede eksportvolum.

I slutten av forrige måned ble de svenske handelstallene for august offentliggjort. Til alles overraskelse viste disse en kraftig svekkelse av landets eksport, og en betydelig økning i importen. Handelstall kan i perioder ha betydelige svingninger, men det faktum at august bestod av to handelsdager mer enn samme måned i fjor gir inntrykk av at tallene er overraskende svake. Den samlede eksporten var på 87,4 milliarder svenske kroner, og vareimporten på 97,7 milliarder. Et så betydelig handelsunderskudd har aldri blitt målt, og vil garantert gi utslag i en svakere BNP-vekst for tredje kvartal. Den svenske kronen falt umiddelbart etter at nyheten ble kjent, og har fortsatt å svekke seg.

sep3Den svenske økonomien har svekket seg noe i første halvår 2016 sammenlignet med fjoråret. Til tross for at avtagende global vekst og fallende etterspørsel har stukket kjepper i hjulene for eksportindustrien, har landet hatt en av de beste økonomiske utviklingen blant de nordiske landene. I andre kvartal styrket landets BNP seg med 0,5 prosent fra foregående kvartal, noe som var bedre enn flash estimatet på 0,3 prosent som kom i juli. Veksten var bedre enn for første kvartal, men noe svakere enn konsensusestimatene på 0,6 prosent.

Landets økonomiske vekst holdes oppe av privat konsum, godt hjulpet av lave renter og økte disponible inntekter. Store deler av veksten har blitt drevet av høyere etterspørsel etter dagligvarer, bygg- og anlegg, samt tjenestesektoren.  I tillegg har offentlig forbruk og investeringer økt som følge av den store tilstrømningen av asylsøkere de siste årene. Asyltilstrømningen ser nå ut til å avta, og det forventes derfor at de offentlige utgiftene vil falle i takt med dette.

Arbeidsmarkedet er sterkt, og sysselsettingen stiger gradvis. Sysselsettingen har økt med 120.000 personer siden 2014 da den nye regjeringen overtok makten. Arbeidsledigheten er fortsatt høyere enn den var før finanskrisen, og er blant de høyeste i EU, men både ungdomsledighetene og langtidsledigheten er redusert gjennom de siste årene. Ungdomsledigheten som var på mer enn 25 prosent i 2010 har nå falt til 15 prosent. Myndighetenes omfattende tiltak forventes å bidra til positiv vekst i sysselsettingen, og arbeidsledigheten forventes dermed å falle til 6,3 prosent innen utgangen av 2017.

sep5Investeringsveksten har vært sterk de siste årene, og da særlig innen boligsektoren. Historisk lave renter og bedring i disponible inntekter har ført til en betydelig oppgang i boligprisene. Med moderat boligbygging og økt etterspørsel har boligprisene ifølge meglerstatistikken, steget med 23 prosent de siste to årene. Dette er til og med en høyere vekst enn i Norge, hvor boligprisene på landsbasis er opp med 17,5 prosent i samme periode.

PMI-tallene som er en temperaturmåler for aktiviteten innen tjeneste- og industrisektoren gir et godt bilde av den positive stemningen innenfor svensk næringsliv. PMI-tall for tjenestesektoren holder seg sterkt over kontraksjonsskillet på 50 poeng, og styrket seg fra 53,2 i august til 56,9 i september. For tredje måned på rad lå alle delkomponentene i vekstsonen over 50 poeng. For industrisektoren var PMI-utviklingen enda sterkere med en oppgang fra 50,7 i august til 54,9 i september. Siden 2013 har delindeksene for produksjon og planlagt produksjon steget. Indeksen for planlagt produksjon steg med 1,8 poeng til 59 poeng, og viser en sterk utvikling i forventet produksjon.

Den svenske sentralbanken har fortsatt sine kvantitative lettelser for å stimulere økonomien selv i en fase med sterk økonomisk vekst og sysselsetting. Årsaken til dette er lav inflasjon og inflasjonsutsikter. Dette har ført til at den svenske styringsrenten nå ligger negativ på 0,5 prosent. I tillegg fortsetter sentralbanken sitt oppkjøpsprogram av obligasjoner innenfor rammen av 245 milliarder kroner.

sep4Den svenske kronen har svekket seg betydelig gjennom de siste månedene (12 prosent mot NOK siden årsskiftet), og den relative svekkelsen har vært sterkere enn de fleste andre valutaer. Det er liten grunn til å sitte på svenske kroner når renten er negativ, men en av hovedårsakene til fallet har vært at kronen blir benyttet som fundingvaluta i såkalt «carry trades» mot andre valutaer med høyere rente. Man selger Svenske kroner med negativ rente samtidig som man kjøper annen valuta med høyere rente. Dette er handler som er populære i et marked med lave svingninger og store renteforskjeller mellom ulike valutapar. Det er derfor ikke svekket tro på den svenske økonomien som har presset kronen ned, men en naturlig mekanisme i et regime med negativ rente.

Kronesvekkelsen skaper bedre konkurransevilkår for svensk eksportindustri, og øker prisene på importerte varer. Dette øker troen på at det betydelige handelsunderskuddet i august raskt vil kunne krympe. Prisøkningen på importerte varer vil bidra til at inflasjonsnivået raskere vil nærme seg sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent. Det er derfor grunn til å tro at den svenske sentralbanken kan forlate sin negative rente raskere enn tidligere forventet. Dersom dette skjer vil vi raskt kunne oppleve en short-covering som styrker svenske kroner betydelig.

sep6Det svenske aksjemarkedet har så langt i år holdt seg over nullstreken i 2016 – vesentlig bedre enn de fleste europeiske børser i samme periode. Dagens forward P/E på den svenske børsen ligger i overkant av 15, og utgjør en differanse på 13 prosent mot 10 års historisk gjennomsnitt. Tilsvarende tall for den norske børsen viser en differanse på 39 prosent, og betyr at den norske børsen i øyeblikket er høyere priset ut fra et historisk snitt.

Teknisk betraktet ser det svenske aksjemarkedet svært spennende ut. Den svenske OMX børsindeksen beveget seg ut av en fallende trendkanal i juni, og har etter det startet en positiv oppgangstrend. En dobbel bunn og brudd av motstandsnivåer på 1430-nivået kan gi indikasjoner om et sterkt stigningspotensial fremover.

«Tre kronor» kan raskt bli til «Fyra kronor»…

 

Posted in Uncategorized