The greenback is back!

Hva vil dette bety for aksjemarkedene i USA og Europa?

Den senere tiden har vært en brytningstid i de globale valutamarkedene. Både Yen og Euro har svekket seg mot amerikanske dollar (USD). Langvarig stigende trender, som 16-års trenden USDYEN, er nå brutt. Veien videre blir derfor interessant å følge med forventede rentehevinger i USA kommende år. I Europa og Japan er derimot bildet noe annerledes med svak vekst og fallende renter.

Sept1

En ny vår for den amerikanske dollaren Bloomberg Dollar Spot indeksen, er en sammensatt indeks som måler utviklingen i USD mot en kurv av ti ledende globale valutaer opp mot USD. Vektingen av valutaer i denne indeksen bestemmes årlig på basis av deres andel av internasjonal handel og likviditet. I denne kurven utgjør Euro 31 prosent og Yen 19 prosent. Indeksen har gjennom tredje kvartal hatt en meget sterk utvikling. Denne utviklingen forventes å fortsette i de nærmeste månedene da den amerikanske økonomien nå står på betydelig sterkere grunn enn de fleste andre medlemmene i valutakurven. Vi ser videre fra USD/YEN figuren at det spesielt mot japanske yen har skjedd betydelige endringer det siste året. Her er den lange styrkingen av dollar mot yen som har funnet sted helt siden slutten av 1990-tallet nå brutt. Om Yen nå svekker seg ned mot 120 nivået kan momentumet mot nedsiden forsterke seg ytterligere.

Aksjemarkedet og selskapenes inntjening. En sterkere dollar vil kunne påvirke de eksportrettede selskapene i USA negativt. En valutastyrkning vil forverre deres konkurransekraft mot selskaper som eksporterer samme varer i valutaer som har svekket seg mot USD. Dette vil også påvirke selskap som konkurrerer på innenlandsmarkedet ved at importerte varer blir billigere, og ikke minst vil inntektene som kommer fra utlandet ha en lavere verdi målt i USD. Derfor kan den samlede effekten av en sterkere valutakurs være betydelig for flere enn eksportselskapene.

Sept4

Vi forventer at spesielt de større selskapene i S&P 500 indeksen vil kunne bli påvirket av denne utviklingen. Totalt sett kommer nesten halvparten av inntektene for disse selskapene fra utlandet, men enkelte aktører som Yum Brands og Intel får henholdsvis 77 og 83 prosent av sine inntekter fra salg utenfor USA.

Kvartalsrapporteringen for tredje kvartal starter denne uken i USA, og vi vil anta at resultatene vil reflektere de første effektene av en sterkere dollar. Thomson Reuters rapporterer at analytikernes forventninger til S&P 500 selskapenes resultatvekst for tredje kvartal den siste tiden har blitt nedjustert til en vekst på 6,4 prosent fra 11,5 prosent for bare to måneder siden, og noe av årsaken til denne nedjusteringen kommer fra valutaeffekten. Estimatene for fjerde kvartal og 2015 er dog ikke endret i særlig grad. Det kan derfor ligge et betydelig potensial for nedjusteringer av resultatene i selskaper hvor en stor del av inntektene kommer fra eksport dersom styrkingen av USD fortsetter.

Sektormessig ser vi at dette særlig vil kunne påvirke teknologisektoren. Teknologi har den høyeste eksportandelen i USA med hele 57 prosent av inntektene fra utlandet. Også råvarer (54 %), energi (55 %) og industri (46 %) er sektorer med en høy andel salg til utlandet. I tillegg prises produkter som olje i USD, og kan derfor rammes av en sterkere valutakurs.

Sept3

Sektorer som vil kunne profitere på en sterkere dollarkurs er forsyningssektoren. Dette er en sektor som vil kunne tjene på fallende priser på innsatsfaktorene, og da spesielt olje. Konsumentvare sektoren vil også kunne ha en positiv effekt av sterkere valutakurs ved at innkjøpskostnadene faller. Et usikkerhetsmoment i dette bildet er inflasjonseffekten av en sterkere valuta. Ceteris paribus vil en sterkere valuta bidra til å holde inflasjonen nede, noe som kan forlenge perioden med lave renter i USA, og som på generell basis er positivt for aksjemarkedet.

Baksiden av medaljen, evt. forsiden, alt avhengig av perspektivet, er at selskaper i land med valuta som svekker seg mot USD vil kunne få et konkurransefortrinn både på deres lokale markeder, ved at produkter importert fra USA blir dyrere, samt på eksportmarkedet, ved at de får et kostnadsfortrinn av en svakere valutakurs jfr. amerikanske aktører.

Sept3

Dette vil være manna fra himmelen både for japansk og europeisk økonomi. Her vil man se at de samme sektorene som blir skadelidende i USA får en vitamininnsprøytning i Japan og Europa. Med en fallende tysk industriproduksjon og en ellers stagnerende europeisk økonomi er dette faktisk meget gode nyheter på denne siden av dammen!

Sentralbankenes divergerende pengepolitikk

Vi må ikke utelate en av driverne til den senere tids dollar oppgang; USAs gjenfødsel som energieksportør og industrimastodont som følge av «fracking-boomen».

De siste arbeidsmarkedstallene viser nå at den amerikanske arbeidsledigheten er under 6 prosent, og at jobbskapingen begynner å ta av. Dette gjør at markedet forventer at sentralbanken i USA – FED, kommer til å heve rentene i løpet av 2015. På det siste rentemøtet 17. september kommuniserte FED planer for den første rentehevingen i USA siden 2006.

Sept2

Forventningen til Europa og Japan er diametralt motsatte, med forventninger om ytterligere rentesenkninger og ekspansive monetære tiltak. Med et slikt bakteppe er således ikke den senere tids utvikling helt overraskende. Det som er utfordrende, er å si noe sikkert om hvilke nivåer vi kommer til å være på ved utgangen av året. Vi har tidligere sett at når trendbrudd av denne type først har kommet i gang skal det mye til for å snu trenden.

En spennende reise blir det uansett!

10.10.2014