Teknologi i førersetet

Boom i verdens bilindustri skaper ringvirkninger for teknologisektoren

Teknologisektoren er en av de raskest voksende og viktigste industriene globalt. En sektor preget av sterk konkurranse, rask foreldelsessyklus og høye forsknings- og utviklingskostnader. Teknologi og innovasjon gir næring til økonomisk vekst, og er en forutsetning for at det moderne samfunnet skal fungere. Samtidig er dette en av de mest omstillingsdyktige sektorene som finnes, få sektorer har vært gjennom like mange boom/bust perioder på børsene verden over. Få sektorer har skapt så store verdier og samtidig vært årsaken til like dramatiske verdifall opp gjennom historien.

GP1

Teknologisektoren er bredt favnende og fragmentert i tillegg til å gripe inn i nær sagt alle andre sektorer og næringer. Dette er også en av grunnene til at sektorveksten er så sterkt knyttet opp mot den økonomiske syklusen. Teknologi er en produktivitetsskapende, effektiviserende og avhengighetsskapende ferskvaresektor. Den sterkeste veksten har bransjen i en tidlig til midtsyklisk fase. Etter en periode med svak vekst har ofte inntjeningen vært drevet av etterspørsel fra vedlikehold og investeringsetterslep skapt av perioder med svak økonomisk vekst.

GP2

Finanskrisen førte til utsettelser i en rekke IT-investeringer, noe som ga næringen et solid tilbakeslag. Et stort udekket behov for investeringer og oppgraderinger har fulgt i kjølvannet av krisen. Et gradvis forbedret økonomisk klima i USA har presset sektorens vekst i været de siste årene. Veksten i Europa henger fortsatt etter og har medført sviktende etterspørsel og lavere IT investeringer enn forventet. Vårt fokus er derfor rettet mot USA.

Finanskrisen ga sektoren et solid skudd for baugen, men ble raskt avløst av et solid rally. Den dramatiske utviklingen kan godt illustreres av resultat og verdiutviklingen hos halvlederprodusenten Intel og softwareprodusenten Microsoft. Fra første kvartal 2008 til tredje kvartal 2009 falt omsetningen til Intel med hele 34 prosent. Siden bunnen i 2009 har foretakets omsetning nesten doblet seg. Aksjekursen har i samme periode steget med 236 prosent, og selskapets P/E nivå er omtrent på samme nivå som i 2009. Microsoft kan vise til samme utvikling, med en salgssvikt på over 20 prosent under finanskrisen, og en dobling siden dette. Aksjekursen har steget med 240 prosent siden bunnen i 2009, vesentlig bedre enn S&P 500 indeksen som er opp med 190 prosent i samme periode. Drevet av solid amerikansk etterspørselsvekst er de skadeskutte teknologikjempene tilbake med solid veksttakt.

GP3

De siste års økonomiske vekst sammen med en gradvis forbedret foretaksøkonomi i USA, har ført til at gammel teknologi som skulle vært utfaset eller oppgradert under finanskrisen, nå blir skiftet ut med ny og mer kostnads- og produksjonseffektiv teknologi. Dette har ført til at den amerikanske teknologisektoren nå er blant verdens raskest voksende basert på inntjening. En undersøkelse foretatt av KPMG viser at 81 prosent av de spurte industrilederne globalt forventer at amerikansk teknologiindustri vil ha den sterkeste inntjeningsveksten i inneværende år. Dette er opp fra 68 prosent i 2013. Tilsvarende forventninger gjelder også sysselsettingsutviklingen, hvor over 68 prosent av de spurte forventet at den største sysselsettingsveksten innenfor industrien vil komme i USA. Undersøkelsen som nylig er foretatt av KPMG konkluderer med at veksten innenfor teknologisektoren i større grad går fra fremvoksende økonomier (produksjon) til de mer etablerte økonomiene i takt med økt innovasjon. Innovasjon og ikke utelukkende masseproduksjon vil være en nøkkelfaktor for å opprettholde veksten i årene som kommer.

En viktig bidragsyter til den sterke etterspørselsveksten er offentlige investeringer. I 2012 lanserte president Obama en plan som skulle modernisere og effektivisere den offentlige sektoren i USA. ”Digital government” skulle over en 12 måneders periode sørge for at offentlige etater i USA skal kunne levere bedre tjenester billigere og mer effektivt. Siden prosjektet startet har de amerikanske myndighetene blant annet brukt over 1,7 milliarder dollar bare på å bedre mobiliteten til de statlige ansatte. Høyere mobilitet fører med seg strengere krav til sikkerhet og krever betydelige investeringer i form av vedlikehold. Canada og Storbritannia har også varslet betydelige offentlige investeringer for å digitalisere den offentlige hverdagen.

Teknologisering av ”gammel” industri er også en sterk bidragsyter til den økte etterspørselen av mikrobrikker og andre høyteknologiske komponenter. Den amerikanske bilindustrien som lå med brukket rygg etter finanskrisen, har nå reist seg som en fugl føniks fra asken. Finansielt sterkere enn på mange år, og med et solid oppdemmet behov for fornyelse av bilparken hos tidligere kriserammede familier. Kostnadseffektivisering og innovasjon har i samme periode presset frem en ny generasjon amerikanske biler. Med strengere miljøkrav som katalysator har høyteknologi for alvor satt seg i førersetet hos bilprodusentene. Bilene er i dag spekket med teknologiske finesser som for få år siden var utenkelig samtidig som miljøkravene fører til at el- og hybridbiler i større grad enn en 6 liters Chevrolet Avalanche står på ønskelisten hos den gjennomsnittlige amerikanske familie. Over 18 milliarder dollar benyttes årlig til forskning og utvikling innenfor bilindustrien i USA alene, og over 60.000 arbeidsplasser er direkte involvert i dette utviklingsarbeidet. Det sier seg selv at store deler av dette arbeidet er teknologifokusert når et gjennomsnittlig kjøretøy har over 60 mikroprosessorer og mer enn 10 millioner linjer med programkode for å ivareta de sofistikerte styringssystemene (dette er omtrent halvparten av det samlede antallet med programkodelinjer som styrer en Boeing 787 Dreamliner).

GP4

Teknologisektoren er en motor for økonomisk vekst, men for å ha en bærekraftig utvikling er sektoren avhengig av en etterspørselsvekst som skyldes mer enn et oppdemmet behov i kjølvannet av finanskrisen. Gartner, som utarbeider anerkjente prognoser for industrien, uttalte i juni at forventet vekst i globalt forbruk av informasjonsteknologi vil stige med 2 prosent i 2014, opp fra en nullvekst gjennom 2013, for deretter å øke med 3,7 prosent i 2015. Tilsvarende tall for USA alene viser en forventet vekst på 3,9 prosent i 2014 (tidligere estimater var en vekst på 5,5 prosent). Overraskende sterke veksttall har også kommet fra Latin Amerika, Øst Europa og Afrika.

Sysselsettingsstatistikk fra USA viser at jobbveksten på enkelte områder innen sektoren har vært betydelig siden finanskrisens slutt. Samtidig viser undersøkelser at sysselsettingsmultiplikatoren for denne bransjen er usedvanlig høy. For hver jobb som skapes innenfor high-tec skapes ytterligere 4,3 arbeidsplasser som advokater, tannleger, lærere, butikkmedarbeidere m.m. Dette har ført til en eksplosiv utvikling på leieprisene for næringslokaler i områder med høy teknologikonsentrasjon. I åtte sentrale områder har prisveksten på kontorleie steget med tosifrede prosenter de siste to årene. I San Francisco har veksten i denne perioden vært på nærmere 35 prosent.

For andre kvartal inneværende år var helsesektoren sammen med teknologi de sektorene som utmerket seg ved å rapportere høyere resultater enn forventet. 89 prosent av foretakene innenfor helsesektoren, og 85 prosent innenfor teknologi viste bedre resultater enn forventet. Soliditeten innenfor sektorene har tatt seg betydelig opp gjennom de siste årene, og tallene viser nå at teknologisektoren har en likviditet som overgår alle andre sektorer. Foretakenes store likviditetsreserver har i stor grad blitt benyttet til utbytte og kjøp av egne aksjer gjennom de siste kvartalene.

Som følge av sterk økonomisk vekst i USA forventes den positive utviklingen innenfor teknologibransjen å fortsette. Med fortsatt økte investeringer i ny teknologi, både fra offentlig og privat sektor, forventer vi å finne gode investeringer innen sektoren i tiden som kommer. Vi har derfor vektet opp våre eksponeringer i selskap som Intel, Avago Technologies, Micron Technologies, NXP Semiconductors og Skyworks Solutions.