Global økonomisk vekst i limbo…

Får IMF rett, eller varsler de siste BNP tallene fra USA en sterkere global vekst enn forventet? 

I følge den siste økonomiske statusrapporten fra Det internasjonale pengefondet (IMF), fortsetter den globale økonomiske innhentingen sakte, men i en ujevn takt. IMF mener at fortsatte politiske tiltak er nødvendig for å sikre en mer stabil og robust økonomisk oppgang. 

IMF1

Den globale økonomiske veksten avtok noe mer enn forventet gjennom årets første kvartal. Årsaken til den avtagende veksten var i hovedsak knyttet til midlertidige justeringer som blant annet tidligere lageroppbygging og etterspørselsvirkningene etter en hard vinter i USA. Den kinesiske veksten skuffet også etter at myndighetene innførte tiltak for å dempe kredittvekst og aktiviteten i boligmarkedet. Svakere etterspørsel førte også til lavere vekst i de fremvoksende økonomiene.

Til tross for en svakere utvikling enn forventet gjennom første kvartal, ser IMF for seg at veksten vil ta seg opp gjennom resten av året. Anslagene viser en forventet global økonomisk vekst på 3,4 prosent i 2014, opp fra 3,2 prosent i 2013, for deretter å øke til en veksttakt på 4 prosent i 2015. Estimatene for 2014 er 0,3 prosent svakere enn de offentliggjorte tallene i april, og gjenspeiler organisasjonens syn på blant annet en mer moderert vekst i innenlandsk etterspørsel hos de fremvoksende økonomiene. Forventningene til den globale økonomiske veksten i 2015 er uendret fra organisasjonens estimater i april.

IMF2

At den globale veksten er både selektiv og beveger seg i ujevn takt, fikk vi bevis for i juli måned. Både Spania og USA offentliggjorde langt bedre veksttall enn forventet, i tillegg til at nøkkeltall fra Kina viser klare tegn til forbedring.

Eurosonens fjerde største økonomi – Spania, la frem tall som viste at landets økonomi vokste med 0,6 prosent fra første til andre kvartal i inneværende år. Dette var 0,1 prosentpoeng bedre enn sentralbankens

prognoser, og bedre enn analytikernes konsensusestimater. Tallene viser at Spanias økonomiske utvikling er på rett vei, og at vi trolig vil se dette gjenspeilet gjennom bedrede sysselsettingstall i fremtiden – en essensiell faktor for å sikre en stabil vekst og politisk ro i fremtiden.

IMF3

En av årsakene til de positive veksttallene, er som vi tidligere har kommentert, de omfattende reformene som er gjennomført de siste to årene. I tillegg til skattereformer i inneværende år har dette ført til at sentralbankens vekstforventninger for 2014 og 2015 har blitt oppjustert. Det forventes nå at landets økonomi vil vokse med 1,5 prosent i 2014, for deretter å stige til 2 prosent i 2015.

Tall for den spanske prisveksten som også ble offentliggjort tidligere i måneden viste at den deflatoriske tilstanden fortsetter. Konsumprisindeksen er ned med 0,3 prosent gjennom det siste året, hvilket er svakere enn forventningene om en nedgang på 0,1 prosent. En av hovedårsakene til fallet var at elektrisitetsprisene har blitt noe lavere. Til tross for dette vokser altså økonomien. Lavere priser i kombinasjon med lave renter har ført til økt privat forbruk. Dette gjenspeiles også i myndighetenes siste forbruksmålinger som viser økt forbrukeraktivitet.

IMF4

IMF uttaler seg nå også positivt til Spanias fremtidige vekstpotensial og måten landet har taklet den økonomiske krisen. Usikkerheten er derimot fortsatt knyttet til hvorvidt de deflatoriske tilstandene vil vedvare, og hvilke effekter dette kan ha på den videre veksten.

Fra USA kom den andre store juli-overraskelsen som viser at økonomisk vekst kan være lunefull. Etter en periode med svak vekst, som følge av en tøff vinter, viste tall for andre kvartal at den amerikanske økonomien vokste med hele fire prosent på årlig basis. Det var på forhånd ventet en sterkere vekst enn første kvartals BNP nedgang på 2,1 prosent, men en vekst på 4 prosent knuste konsensusoppfatningen om en vekst på 3 prosent. De fleste forholdene rundt veksttallene var positive, med sterk etterspørsel og økende forbruk. Dog var det den sterke veksten i investeringer som overrasket mest. En vekst på 17 prosent gjennom andre kvartal sto i sterk kontrast til svekkelsen på 6,9 prosent som man så i første kvartal. Personlig forbruk styrket seg og amerikanske eksport steg med hele 9,5 prosent – en betydelig styrkning fra en nedgang på 9,2 prosent i forrige periode.

IMF5

Kinesiske veksttall som ble offentliggjort i juli overrasket også positivt. Tallene viste at landets økonomi vokste med 7,5 prosent i andre kvartal målt mot tilsvarende periode i fjor. Dette var noe bedre enn markedets forventninger om en vekst på 7,4 prosent. Industriproduksjonen viste også en oppgang på 9,2 prosent mot forventet 9 prosent. Tallene ble senere i måneden fulgt opp med overraskende sterke industritall som viste den største oppgangen på nærmere tre år. I følge landets statistikkmyndigheter økte industriselskapenes inntekter med 17,9 prosent i juni – en kraftig oppgang fra maitallene som viste en oppgang på 8,9 prosent.

Svekket amerikansk vekst som følge av en streng vinter, svakere russisk vekst som følge av krisen i Ukraina, usikker vekst i Asia og europeiske økonomier på leirføtter er faktorer som danner grunnlaget for de nedjusterte vekstprognoser som ble lagt frem i forrige måned av IMF. Så langt kan det se ut til at pengefondets prognoser om en fragmentert global vekst er korrekte. Dog viser enkelte nøkkeltall som ble offentliggjort i juli at den positive utviklingen er på god vei, med Kina på laget. Dette kan være et forvarsel om at veksten muligens skyter større fart enn forventet etter et kortsiktig hvileskjær.