Dr. Copper knows…

Er pustepausen i råvaresyklusen snart over?

Det kraftige bullmarked innenfor råvaresektoren det siste tiåret har stoppet opp. Mange har derfor spurt seg om supersyklusen innenfor råvarer er over. Historisk har man sett at en typisk råvaresyklus har vart i en periode på tretti år. Hvis man har tro på at historien gjentar seg, betyr det at det gjenstår femten år før den nåværende syklusen er over. Er det duket for en ny langsiktig prisoppgang for råvarer? 

Sterk etterspørsel fra Kina og andre fremvoksende økonomier har de siste femten årene drevet opp prisene på de fleste råvarer. Oljeprisen er femdoblet siden slutten av 90-tallet, gullprisen er opp tilsvarende, jernmalmprisen har syvdoblet seg, og de fleste landbruksråvarer er doblet i pris.

Cyclus 1

De to siste årene har derimot råvareprisene stagnert. Spekulasjoner om vedvarende lavere vekst fra Kina og andre fremvoksende økonomier, samt lavere global veksttakt, har før til fallende råvarepriser. Industrimetallagrene  har steget i takt med lavere aktivitet. Kinesiske myndigheter har samtidig gått fra å være fokusert på infrastrukturutbygging tilrettelagt for sterk ekspansjon, til å bli opptatt av økonomisk stimulans og tiltakspakker. I samme periode har veksten i Europa bremset opp. Den globale veksten har gått fra å være bred og kollektiv i kjølvannet av finanskrisen, til å bli svak og fragmentert i ringvirkningene av krisen. Dette har ført til at stadig flere har spekulert i om supersyklusen innenfor råvarer nå kan være over.

Den massive økningen i det globale forbruket har vært en av de sentrale drivkreftene bak råvareprisutviklingen de siste årene. Endring i matvaner har ført til høyere etterspørsel etter proteinrik mat og mer kostfiber. Populasjonsvekst, urbanisering og omfattende satsning på infrastruktur i land som Kina og India har blant annet drevet opp kobberprisene, og bygge- og anleggsaktivitet har ført til sterk etterspørsel etter en rekke råvarer. Den globale veksten presset råvareprisene mot stadig nye høyder inntil finanskrisen satte et stopp for utviklingen.

De posttraumatiske økonomiske bølgene i etterkant av finanskrisen pågår fortsatt, og har forlenget råvareboomens stagnasjonsfase. Men det innebærer nødvendigvis ikke at den langsiktige råvaresyklusen er over.

Etter å ha vært gjennom en fase med lavere økonomisk aktivitet de siste to årene, har den kinesiske veksten i det siste vist tegn til forbedring. Vekstfallet i kinesisk BNP har bremset opp, og debatten pågår om hvorvidt man skal se på avmatingen i den kinesiske veksten som en strukturell endring mot lavere veksttakt, eller en midlertidig konsolidering før videre aktivitetsøkning. Uansett viser fallet i den kinesiske inflasjonen fra 6,5 prosent sensommeren 2011 til 2,7 prosent for øyeblikket, at avmatingen til en viss grad kan være syklisk.

Kinesisk vekst i produksjon og etterspørsel sammen med tiltagende økonomisk vekst i de vestlige landene er nøkkelen til stigende råvarepriser. Tar man i betraktning de positive tegnene som har kommet fra Kina den siste tiden, og forventer fortsatt forbedring og øket aktivitet og vekst i Europa og USA, vil råvareetterspørselen trolig komme sterkt tilbake.

Dr. Copper knows…

Det sies at kobberprisen er den eneste råvaren som har en PhD i økonomi ettersom kobberprisen historisk ofte har vist hvilken vei den økonomiske utviklingen vil ta. Dette henger sammen med at kobber er, og historisk har vært en viktig innsatsfaktor i en rekke industrielle produkter, og at aktivitetsøkning innenfor infrastruktur, samt bygg- og anlegg,  raskt fanges opp gjennom økt lagertrekk av blant annet kobber.

kobberbalanse

Kobberprisen startet sitt rally i den pågående supersyklusen i midten av 2002, og har steget med 390 prosent siden den gang. Etter finanskrisen bunnet prisene ut i desember 2008, og etter å ha toppet ut i januar 2011 har prisene falt med 30 prosent.

Historiske undersøkelser viser ofte til at oppgangsfasen i en typisk råvaresyklus spenner over 30 år. Dette var tilfellet for blant annet kobber som steg  betydelig i perioden fra 30-tallet til 70-tallet. Fra slutten av 70 tallet og frem til 2002 falt etterspørselen etter kobber, inntil etterspørselsøkning fra Kina igjen sendte prisene i været. Det samme mønsteret kan man finne igjen i metaller som Sink, Bly og Tinn.

Aluminiumsprisene viser derimot et annet mønster, og forteller en historie om fallende realpriser på aluminium gjennom de siste 100 årene. Tilgangen på lett tilgjengelig og rimelig bauxitt har ført til at prisene har utviklet seg flatt siden midten av 90-tallet. Det er derfor vanskelig å se for seg tilsvarende syklisk vekst i Aluminiumsprisene. Men som for de andre metallene vil aluminium også være følsom overfor en eventuelt kommende sterk etterspørselsøkning.

Siste månedstall fra International Copper Study Group (ICSG) viste at den månedlige tilbud og etterspørselsbalansen på kobber var tilbake i minus for første gang siden september 2012, og indikerer at det nå er  en høyere etterspørsel enn tilbud etter metallet. LME lagertallene viser at kobberlagrene fortsetter å falle, hvilket de har gjort siden juni. Lagersituasjonen i Shanghai viser fallende tendenser, og kinesisk import har økt hver måned siden mars.

Kobberprisen steg umiddelbart etter at de kinesiske PMI tallene for august viste at landets stemningsindikator for produksjonsindustrien steg til 51 poeng. Dette er det høyeste nivået på 16 måneder, og var høyere enn markedets forventninger. Målinger over 50 poeng for indeksen gir indikasjoner om at landets økonomi er i en ekspansjonsfase, og metallmarkedet reagerte umiddelbart på den positive nyheten med å sende prisen på industrimetaller opp. Den positive utviklingen i PMI-tallene kan være en indikator på at økonomien nå responderer positivt på tiltakene som er gjennomført den siste tiden, og at aktiviteten i Kina tar seg opp.

Hva forsøker kobberprisen å fortelle?

Skal man tro på historien, kan en positiv reversering av kobberprisen tolkes i retning av at den globale aktiviteten er på vei opp, og at etterspørselen etter metaller er økende.

Supersyklusen innenfor råvarer har i et historisk perspektiv fortsatt mange år igjen å gå. Det kan derfor være på tide å posisjonere seg innfor sektorer som nyter godt av fremtidig stigende råvarepriser.

Spennende teknisk…

De fundamentale betraktningene kan virke overbevisende nok, men understøttet av en teknisk analytisk gjennomgang av råvareindekser og enkeltselskaper, fremstår råvaresektoren som svært interessant. Samleindekser som Rogers (RICI) index, Reuters Jefferys commodities index og S&P UBS commodities Index viser de samme tendensene. Store triangelformasjoner som ofte bærer bud om kraftige bevegelser ved formasjonsbrudd.

kobberteknisk