Lys i enden av eurotunnelen

– Den europeiske fremtiden blir gradvis lysere

De europeiske aksjemarkedene har styrket seg betydelig siden den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi, sommeren 2012, uttalte at sentralbanken skal «gjøre det som må til» for å redde euroen. Sentralbankens holdninger sammen med finans- og pengepolitiske lettelser, har ført til at tilliten både blant forbrukere og industrien i deler av Europa har styrket seg betydelig. Det vises tydelig i de økonomiske nøkkeltallene som er offentliggjort gjennom det siste halvåret, at økonomien i eurosonen nå for alvor har snudd. 

Med en prisvekst på 0,7 prosent på årsbasis, viste oktobertall at prisstigningen i eurosonen var den laveste på fire år. Dette var en nedgang fra 1,1 prosent i september, et fall som overrasket de aller fleste analytikere. Sammen med fortsatt beskjeden økonomisk vekst og jobbtall, er det stor sannsynlighet for at vi fortsatt vil se økonomisk stimulans fremfor strammere pengepolitiske tiltak fra den europeiske sentralbanken en stund fremover.EU stemning

Eurosonen løftet seg ut av resesjon i andre kvartal 2013, hvor BNP-tall viste at den økonomiske veksten målt mot foregående kvartal beveget seg så vidt over i positivt territorium med 0,3 prosent. Veksten fordeler seg ulikt mellom de enkelte landene i regionen, og Tyskland med sin stabile utvikling var nok en gang en sterk bidragsyter med en vekst på 0,7 prosent. Overraskende positive var derimot tallene fra Portugal som viste en vekst på 1,1 prosent i samme periode, en overraskelse som viser at det allikevel ikke står så dårlig til med de tidligere økonomisk dødsdømte nasjonene i Europa.

Tidligere i oktober offentliggjorde den spanske sentralbanken tall som viser at den økonomiske krisen i landet nå er i ferd med å lette. Både arbeidsledighetstall og BNP-tall for tredje kvartal viste tegn til forbedring. Arbeidsledigheten som har vært landets store utfordring i en rekke år, viste seg å falle med 0,28 prosentpoeng til 25,98 prosent, og BNP- tallene viste at landet beveget seg ut av resesjon med en kvartalsvekst på 0,1 prosent

gjennom siste kvartal. Ratingbyrået Fitch kunne den 1. november melde om at signaler nå kan tyde på at den negative utviklingen i Spania er over. Ratingbyrået valgte å oppgradere landets utsikter fra negativt til stabilt blant annet med den begrunnelse at landets betalingsbalanse er sterkt forbedret som følge av økt konkurransekraft og eksport.

Selv om det kan være et stykke frem til at Spania får en sunn og bærekraftig økonomi, viser en rekke indikatorer at vinden kan ha snudd for deler av den spanske økonomien. Spanske detaljhandelstall for september viste at landets detaljhandel for første gang på tre år viser vekst. Tallene viste en oppgang på 2,2 prosent på årlig basis, og er en sterk forbedring fra foregående måneds tall på -4,8 prosent.Spainexport

Trenden det siste året viser en dramatisk forbedring med fjorårstall for september på -10,5 prosent. Årsaken til de gode tallene kan nok delvis forklares med at det på samme tidspunkt i fjor ble innført en økning av merverdiavgiften som førte til et dramatisk fall i detaljhandelen. Justert for denne effekten viser tallene for de siste månedene en klar positiv trend. Dette er gode nyheter for den spanske detaljhandelen som har slitt i lang tid med en svak innenlandsk etterspørsel.

Den mest spennende utviklingen skjer innenfor europeisk eksportindustri. Eksportindustrivekst er ikke bare et tysk fenomen, men et positivt veksttrekk som spenner over store deler av Europa. Interessant er det også at den amerikanske sentralbanken, som i sin halvårsrapport tradisjonelt har kommet med sterk kritikk av Kinesisk eksportindustri, nå har rettet sin kritikk mot Europa og Tyskland. Det er dermed tydelig at man nå ser konkurransefortrinnet i europeisk eksportindustri som en reell global trussel – ikke uten grunn.  Gjennom to utmattende resesjonsperioder har europeisk industri bygget seg opp til å bli en strømlinjeformet, effektivisert industri, med lavere produksjonskostnader.

Med de riktige grepene har Spania nå muligheten til å bli «Europas svar på Kina». Spansk eksportindustri har styrket sin globale posisjon gjennom de siste årene, og har i en periode hvor spansk økonomi har svekket seg med 7,5 prosent hatt en vekst på over 15 prosent. Tallene for andre kvartal 2013 viste en vekst på imponerende 6 prosent. Årsaken til den sterke veksten kan i hovedtrekk tilskrives lavere produksjonskostnader og effektivitetsvekst. Med en arbeidsledighet på over 25 prosent og en massiv nedskjæring i offentlig sektor har tilgangen på rimelig og kvalifisert arbeidskraft vært et av de store konkurransefortrinnene for spansk industri. I følge OECD har den samlede lønnsveksten i Spania har vært på 2,6 prosent over de siste tre årene. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende vekst i Tyskland, som viste en oppgang på 7,8 prosent.

Spanias produktivitet har vist en imponerende utvikling gjennom den økonomiske krisen. Landets produktivitetsvekst har vært en av de kraftigste i Europa. I perioden 2008 – 2012 har produktivitetsveksten i landet ligget på en tredjeplass globalt, bak India og Kina.

Viljen til å øke den spanske produktiviteten ytterligere er sterk, så sterk at ingen midler ser ut til å stå urørt. Siste tilskudd på stammen av forslag, er at landets tidssone skal endres slik at den harmonerer med de omkringliggende landene. Vi bøyer oss i støvet for spansk vilje og kreativitet til verdiskapning og vekst!

Kan Spania om noen år bli Europas kortreiste svar på Kina?