På tide å skifte bransjefokus?

– Markedsturbulens setter fart i sektorrotasjon

Etter en lang tids børsoppgang, kan det nå se ut til at vi er inne i en mer turbulent mellomfase hvor usikkerhet dominerer markedsbildet. I slike faser kan det være av avgjørende betydning i hvilken sektor man er eksponert.

Gjennom de siste ukene har vi sett tegn til økt investorfokus i retning av defensive sektorer i det amerikanske aksjemarkedet. Sektorer som utviklet seg svakere enn totalmarkedet gjennom fjoråret. Bransjer som Utilities (Elektrisitet, gass og infrastruktur), Materialer og Teknologi, er sektorer som i 2013 utviklet seg svakt, men som nå har våknet til live.Sektor

Det kan derfor virke som om det for tiden pågår en lett omstokking i det amerikanske aksjemarkedet. Markedsusikkerheten har ført til at enkelte investorer velger å realiserer sine gevinster i frykt for at markedet skal falle ytterligere. Dette bør ikke overraske noen. Grådighet avløses av frykt, og markedet faller. Usikkerheten er som alltid – hvor langt kan markedet falle? De fleste kan være enig i at markedet fra tid til annen har behov for en pust i bakken. Særlig etter et år med så solid børsoppgang som markedet har hatt gjennom 2013. Det store spørsmålet nå er hvordan kortene blir lagt etter at omstokkingen er over.

Etter et kursfall endres ofte psykologien i markedet, investorer som returnerer til markedet, eller øker sin eksponering etter at markedet tilsynelatende har falt fra seg, ser ofte på markedet med nye øyne. Hva er kjøpverdig? Hva har størst potensial relativt til risiko? Mange begynner å lete blant sektorer eller enkeltaksjer som har utviklet seg svakere enn de øvrige, enkelte begynner å skue lengre frem i syklusen, og andre ser etter utbombede enkeltaksjer. «What’s the next new thing?».

I USA har aksjer innenfor Consumer discretionary sektoren (kapitalvarer og tjenester) steget mer enn markedet for øvrig i over fire år på rad. Innenfor sektoren regnes foretak som produserer eller selger varer som ikke er knyttet til våre basisbehov. Foretak som er involvert innenfor bilsektoren, hoteller, restauranter, moteklær og luksusvarer inngår i Consumer discretionary sektoren.

Etterspørselen etter denne type varer og tjenester øker ofte i takt med bedring i forbrukernes disponible inntekter. Sektorutviklingen er dermed svært sensitiv mot konjunkturutviklingen, og aksjekursene på denne type verdipapirer har historisk vist seg å gi best avkastning i en tidlig til midtsyklisk konjunkturfase. Det er derfor naturlig at Consumer discretionary aksjer har hatt en sterk verdiutvikling gjennom den økonomiske innhentingsfasen som har preget USA de siste årene.

De siste fire årene har kursutviklingen på selskaper som inngår i Consumer discretionary sektoren steget 33 prosent mer enn S&P 500 indeksen. Oppgangen har vært understøttet av en solid inntjeningsvekst. For 2013 forventes sektorens samlede topplinjevekst, ifølge Bloomberg, å utgjøre nærmere 9 prosent. For S&P 500 indeksen forventes tilsvarende vekst å utgjøre 4,7 prosent.

Også i et lengre historisk tidsperspektiv viser det seg at Consumer discretionary sektoren har hatt solid medvind. Ingen annen sektor har steget mer enn totalmarkedet over så lang tid siden begynnelsen av 90-tallet. Dog kan den lange perioden med sterk relativ oppgang nå nærme seg en syklisk slutt. Sektorens Pris/Salg, Pris/Kontantstrøm og Pris/Bok er i dag på historisk høye nivåer.

Det faktum at sektoren har svekket seg mer enn markedet den siste måneden, kan være signaler om at vi står foran en sektorrotasjon, og at det kan være verdt å påbegynne en justering av sektoreksponeringen.

Endret sektorfokus understøttes også av utviklingen innenfor Utilities (infrastruktur) sektoren. Sektoren som regnes å være defensiv har normalt sett den beste utviklingen i en sensyklisk– eller resesjonsfase. Aksjer som inngår i denne sektoren er infrastrukturrelaterte som vannforsyning, elektrisitet og gass. Foretakene som arbeider innenfor denne type sektorer forventes å produsere stabil inntjening selv i deler av en resesjonsperiode. I tillegg har foretakene ofte en aggressiv utbyttepolitikk, noe som er attraktivt for investorer med ønsker om høy direkteavkastning på aksjer i usikre tider.

Gjennom 2013 var Utilities sektoren en av sektorene som hadde svakest verdiutvikling. Kun slått av en annen defensiv sektor – Telekommunikasjon. Avkastningsforskjellen mellom Utilities- og Consumer discretionaries sektoren de siste fire årene er betydelig. Interessant er det da å se at samleindeksen for Utilitiessektoren har hatt desidert best avkastning i inneværende år. Sammen med en annen sensyklisk defensiv sektor, Healthcare, har sektorene vist solid styrke gjennom de siste ukenes turbulente marked.

Helsesektoren utviklet seg for øvrig mot syklusen og levert solid avkastning gjennom fjoråret. Noe som skyldes en rekke ulike faktorer.

Helsesektoren er en unik sektor som har en underliggende megatrend som drivkraft – en aldrende befolkning. Etterspørselen etter varer og tjenester innenfor sektoren øker med den økonomiske aktiviteten, og en stigende middelklasse setter stadig strengere krav til medisinering og behandling. Sektoren har historisk vært preget av stabil langsiktig etterspørsel og inntjening, og det er ingen grunn til å tro at denne trenden brytes med det første ettersom befolkningen lever stadig lengre, og har et konstant økende behov for helsetjenester.

Sektoren er attraktiv å vekte opp i urolige tider, og har også vist en overraskende sterk utvikling gjennom de siste fire årene. Defensiv men allikevel offensiv. Sterk etterspørselsvekst og kontinuerlig høyere inntjeningsvekst enn analytikernes forventninger har drevet aksjekursene stadig høyere. Til tross for kursoppgangen er prisingen av sektoren ikke avskrekkende høy, og ligger et godt stykke under sitt historiske gjennomsnittsnivå (se graf).

Syklisk fremfor defensivt
Syklisk fremfor defensivt

Signaler fra markedet gir varsel om at USA har påbegynt en svak sektorrotasjon fra sykliske (tidlig- og midtsykliske) aksjer over i mer defensive (sensykliske) aksjer. Hvorvidt dette er et trendskifte eller et kortsiktig utløp for den gjeldende markedsutsikkerheten vil tiden vise. Vår oppfatning er at vi fortsatt er inne i et langsiktig bullmarked hvor løpet langt fra er over, og hvor sykliske aksjer fortsatt er å foretrekke fremfor defensive.

Vær gjerne defensiv men tenk offensivt!

Eller som Sun Tzu uttrykte det: «Invincibility lies in the

defence, the possibility of victory in the attack».