¡Viva España!

– Spania har nå den høyeste økonomiske veksten på syv år…

Etter fem års sammenhengende økonomisk nedtur, ser Spania nå ut til å ha klart den vanskelig jobben med å snu den negative trenden. Finanskrisen etterlot seg et land i ruiner, hvor eiendomsmarkedet hadde kollapset og arbeidsledigheten steget kraftig. Særlig gikk dette ut over den unge generasjonen hvor det for de aller fleste var umulig å få arbeid. Tre millioner arbeidsplasser gikk tapt og ledigheten steg fra 8 til 27 prosent.

JanCom2

Usikkerhet om Spanias nåværende økonomiske vekst har vært bærekraftig, har vært et gjennomgangstema i 2014. Nå kan man trygt si at veksten har bitt seg fast, og at trenden har snudd.

I januar ble det kjent at den økonomiske veksten for siste kvartal i 2014 var på 0,7 prosent. Dette innebærer at landets samlede økonomiske vekst ble på sterke 1,4 prosent gjennom året. Solid vekst i eksportindustrien har vært største bidragsyter til å styrke landets økonomi, nå ser man klare tegn til at innenlands etterspørsel tar seg opp. Med økt sysselsetting, lønnsvekst, svekket Euro og lave energipriser, ligger det til rette for at landets økonomi kan vokse betydelig også i inneværende år. Den spanske finansministeren uttalte i januar at den økonomiske veksten forventes å stige til over 2 prosent i 2015. Dette er basert på beregninger som ikke tar hensyn til effekten fra det sterke fallet i oljeprisen, noe som innebærer at veksten kan bli nærmere tre prosent dersom de gunstige forholdene med lav oljepris og svak Euro opprettholdes gjennom året.

JanCom1

Svakere vekst enn forventet i land som Tyskland og Italia, har skapt bekymringer for den videre veksten i landet. Spanias eksportindustri er avhengig at den økonomiske veksten hos landets største handelspartnere ikke stopper

opp. Mer enn halvparten av landets eksport går til Eurosonen, med Tyskland som den viktigste motparten. Tall for november 2014 viste at det fortsatt var god vekst i eksporten, som steg med 2,2 prosent fra 2013. Den største veksten kom fra eksport av biler og matvarer. Euroens svekkelse mot dollar de siste månedene har også ført til at eksportvolumet til land utenfor EU har hatt en betydelig vekst. I november steg eksporten til USA med over femti prosent fra samme periode i 2013. Den svake økonomiske veksten i de Latinamerikanske landene har derimot ført til en midlertidig svekkelse av eksporten til disse landene, og for land som Brasil var eksportnedgangen merkbar.

Til tross for sterk økning i eksporten, har Spanias handelsbalanse svekket seg med 60 prosent fra 2013. Årsaken til dette er den sterke importveksten. Biler, maskiner/maskindeler, annet produksjonsutstyr og møbler hadde en sterk vekst, og førte til importveksten.

JanCom3

En rekke positive nøkkeltall for stemningsutviklingen har kommet fra landet den siste tiden. Blant annet viser innkjøpsjefindeksen PMI for servicesektoren, nivåer som ligger godt over i området som indikerer en voksende økonomi (nivåer over 50 poeng). Tallene gir en indikasjon om innkjøpssjefers optimistiske forventninger til fremtidig utvikling for salg og sysselsetting innenfor servicesektoren. Indeksen steg til 56,7 poeng i januar, en betydelig vekst fra nivået på 54,3 poeng i desember. Dette innebærer at indeksen har vært over 50 poeng, og gitt signaler om en voksende økonomi, hele femten måneder på rad. Tallene viser at sektoren har sterk vekst inn i det nye året med stigende aktivitet og ny optimisme. Tilsvarende tall for Produksjons-PMI viste en oppgang fra 53,8 poeng i desember til 54,7 poeng i januar. Det mest positive ved undersøkelsen innenfor produksjonsindustrien var at sysselsettingen øker mer enn forventet, og at innkjøpsprisene har hatt sitt største fall siden 2009. Mye av dette på grunn av oljeprisnedgangen.

JanCom4

Store deler av byggeaktiviteten i Spania ble lagt ned under finanskrisen i kjølvannet av byggeboomen i 2007-2008. Det er derfor kjærkomment med tegn til aktivitetsøkning innenfor denne sektoren, noe som indikerer en bredere og sterkere fundert økonomisk vekst. Tall fra Eurostat viste i desember at aktiviteten innenfor byggesektoren i landet er på vei til å ta seg opp. Aktivitetsindeksen viste en økning på 15,9 prosent fra året før. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittsveksten i eurosonen som viste en oppgang på 2,2 prosent.

Konsumprisene i Spania har falt betydelig den siste tiden, og store deler av fallet skyldes lavere olje- og energipriser. Fallende olje- og energipriser er med på å sikre vekst i land som har små olje- og gassreserver, derfor kan prisfallet sees på som utelukkende positivt for økonomien. Prisfallet på 1,5 prosent i januar var det største fallet siden målinger ble startet i 1961. Detaljhandelstall understøtter synet på at det ikke er sviktende etterspørsel fra spanske forbrukere som er årsaken til prisfallet. Detaljhandelen viste en oppgang på 6,5 prosent i desember sammenlignet med måneden før. Dette er den største oppgangen siden 2007, og ble blant annet drevet av etterspørselen etter husholdningsartikler som steg med 8,2 prosent.

JanCom5

Landets skyhøye arbeidsledighet har lenge skapt bekymringer hos myndighetene, og jobbveksten det siste året har vært et kjærkomment og positivt bidrag. Med en arbeidsledighet på 24 prosent, og det dobbelte blant ungdom, er det viktig at myndighetene nå gjør det de kan for å få ledigheten ned. Med Syriza-partiets valgseier i Hellas friskt i minne, kan det nyetablerte Spanske aktivistpartiet Podemos, skape politisk turbulens i landet dersom de sosiale forskjellene og arbeidsledigheten ikke bedrer seg.

Den økonomiske utviklingen i Spania har det siste året vært langt bedre enn mange hadde våget å håpe på. Dersom forholdene ikke endres dramatisk negativt, hverken politisk eller økonomisk, vil den spanske økonomien også i fremtiden være Europas utstillingsvindu for en vellykket økonomisk snuoperasjon. ¡Viva España!