India – en vellykket Brexit…

Kan India bli det neste Kina?

Indi1For snart 70 år siden var dagspressen i India fylt med propaganda og advarende artikler mot å løsrive seg fra den britiske kolonimakten. På lik linje med mange av dagens briter ville Indias befolkning i 1947 ha tilbake sin selvstendighet og selvråderett. Ikke alle var like begeistret for et selvstendig India, og britisk kollaps med påfølgende undergang for den vestlige sivilisasjonen var daglige trusler i media. Winston Churchills uttalelser om uavhengigheten kan oppsummere datidens holdninger; «Power will go to rascals, rogues and freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw». India klarte som kjent til slutt å frigjøre seg fra kolonimakten.

Kort tid etter landets frigjøring så det ut til at Winston Churchill skulle får rett. Indias vei som selvstendig demokratisk nasjon etter sin Brexit var på langt nær en dans på roser. Etter mange år med politiske og økonomiske utfordringer, ser det endelig ut til at utviklingen har tatt en positiv vending.

India er verdens nest største land målt i antall innbyggere, men har ennå ikke hevdet seg på det økonomiske verdenskartet. Sammenlignet med Kina har landets økonomisk vekst vært skuffende de siste årene. Situasjonen har derimot endret seg betydelig de siste kvartalene. Med en økonomisk vekst på 7,9 prosent i første kvartal inneværende år sammenlignet med samme periode i fjor, har India plutselig inntatt lederrollen for global økonomisk vekst.

Indi2Kvartalsveksten, som var betydelig bedre enn forventet, bar preg av etterspørselsvekst og kostnadsreduksjon. Som en betydelig oljeforbruker har lav oljepris vært en sterk bidragsyter til landets vekst det siste året. Selv om veksten på kort sikt kan være oljedrevet, forventer de fleste at veksttakten vil bli opprettholdt til tross for at oljeprisen har beveget seg over 50 dollar fatet. Med dagens økonomiske vekst vil Indisk økonomi forbigå både Tyskland og Japan i løpet av et tiår. India er dermed på vei til å bli en betydelig global økonomisk størrelse.

Svakere vekst i Kina har ført til at internasjonale investorer har startet sitt søk etter alternative vekstmarkeder – en jakt på det neste Kina. India er en god kandidat, men vil trolig hverken kunne erstatte eller true Kinas posisjon i verdenshandelen. Til det er utfordringene i India for store og omfattende i tillegg til at landene er svært ulike både kulturelt, religiøst, demografisk, politisk og ikke minst økonomisk.

Ser man på de demografiske dataene har Kina og India snart like store befolkningsstørrelser. Den kinesiske befolkningen er på 1,4 mrd. personer, og utgjør 19,4 prosent av verdens samlede befolkning. Indias befolking utgjør nå 17,5 prosent av verdens samlede befolkning, og vokser raskt. Med dagens fødselsrate vil India bli verdens mest folkerike land i løpet av få år.

Den virkelig store forskjellen mellom de to landene ser man på medianalderen hos befolkningen. I Kina er denne 37 år mens den i India er 27 år. Den indiske arbeidsstyrken har med andre ord en betydelig lavere alder enn i Kina, og vil ifølge Ernst & Young være på mer enn 900 millioner mennesker i 2020. Sammenligner man dette med verdens største økonomi – USA, som har i underkant av 160 millioner kan man forestille seg hvilket potensial som ligger i en kvalifisert indisk arbeidsstyrke. Ung arbeidskraft sammen med høy sysselsetting kan være med på å sikre en langvarig BNP-vekst og finansiering av sosiale utgifter og fremtidige pensjonskostnader.

Fattigdom er en av de store utfordringene i India, og først ved store kulturelle reformer vil man få bukt med den strukturelle fattigdommen i landet. Til tross for dette er dagens økonomiske vekst med på å løfte stadig flere indere ut av fattigdommen. Denne prosessen har ført til en sterk økning i landets middelklasse som i antall vil overgå USAs samlede befolkning innen 2025. Velstandsveksten og –fordelingen er godt nytt for landets BNP hvor privat konsum er en viktig bidragsyter. Konsum utgjorde mer enn 60 prosent av landets samlede BNP i 2015. Med den nåværende årlige konsumveksten på 7,4 prosent, utgjør det en betydelig økonomisk drivkraft.

En god illustrasjon på vekstpotensialet hos indiske forbrukere kommer fra Apples siste kvartalsrapport. I første kvartal opplevde Apple en sterk tilbakegang i det globale salget av deres iPhone. Sammenlignet med fjorårets salgstall svekket telefonsalget seg med 16 prosent. I India var situasjonen en helt annen. Salget av iPhone steg med hele 56 prosent fra samme periode i fjor, noe som primært skyldes den nye lavkostmodellen SE som henvender seg til den sterkt voksende middelklassen i landet. Rykter vil ha det til at Apple nå ser på India som sitt neste Kina, og rigger sin tilstedeværelse for betydelig omsetningsvekst.

Indias merkantilistiske planøkonomi som rådet før 1991 ble etterfulgt av en lite handlekraftig markedsøkonomisk reform. Det økonomiske reformarbeidet startet derfor for alvor mer enn ti år senere enn Kina. Et forsprang som vil være vanskelig å ta igjen. Fra reformperiodens start har Kina stimulert til høy økonomisk vekst blant annet gjennom massive investeringer i infrastruktur, et område hvor India så langt har ligget langt etter Kina.  Investeringsnivået målt mot BNP i India ligger på 30 prosent mens det i Kina ligger på 50 prosent. Her har India et betydelig forbedringspotensial, og er av vesentlig betydning for landets videre vekst. India har et sterkt etterslep på infrastrukturinvesteringer, noe som har vært en flaskehals for landets økonomiske utvikling. Økte investeringer i vann, avløp, veisystemer og elektrisitetsforsyning er viktig for at landets positive utvikling skal kunne opprettholdes.

Indisk eksport har økt siden tidlig på 90-tallet både i andel av BNP og som andel av samlet global eksport. Som del av BNP har eksport økt med 25 prosent siden 1995, og utgjør i dag 23,6 prosent av BNP. I Kina utgjør eksport 22,6 prosent bidrag til BNP. Vareeksporten var i lang tid en sentral bidragsyter til veksten, men har i det siste tiåret blitt forbigått av servicesektoren som har vokst til å bli den viktigste bidragsyteren til landets BNP. I følge verdensbanken kommer mer enn 52 prosent av verdiskapningen i indisk BNP fra serviceindustrien mens 30 prosent kommer fra industriproduksjonen. India blir dermed omtalt som verdens service-senter, strukturelt forskjellig fra Kina som har fått merkelappen verdens industriproduksjonsnasjon. Den økonomiske komposisjonen har også ført til at landet i mindre grad har blitt påvirket av den siste tids fall i global etterspørsel.

Men det er ikke bare nasjonaløkonomien i India som er positiv. Utviklingen på selskapsnivå har vært positiv gjennom de senere årene. Den sterke inntjeningsveksten i indiske selskaper har dog vært noe avtagende de to siste kvartalene, men selskapenes resultatguiding har nå begynt å vise sterke tegn til bedring. Analytikere forventer at man kan stå foran en strukturell forbedring i inntjeningssyklusen. Morgan Stanley ser for seg en inntjeningsvekst på 14 prosent i 2017.

Indi3Aksjemarkedet har falt med mer enn 20 prosent siden toppen i mars 2015, så det kan være god timing å gå inn i det indiske markedet nå. En rekke andre faktorer ut over de makroøkonomiske er også med på å gjøre det indiske markedet attraktivt. Blant annet er India sterkt undervektet hos emerging markets forvaltere, fra 8 prosent i første kvartal 2015 til 5 prosent for øyeblikket. I tillegg har økt soliditet i de børsnoterte selskapene ført til at utbyttegraden i indiske aksjer, relativt til andre emerging markets, er nær sitt høyeste historiske nivå. Dette gjør indiske aksjer særlig attraktivt i dagens globale lavrenteregime.

Det er liten grunn til å tro at India vil true Kinas posisjon i verdensøkonomien på mange tiår, men landet er inne i en svært interessant fase i den økonomiske utviklingen som kan by på store muligheter. India bør inngå som en del av enhver global investeringsportefølje, og i vårt nye fond Trend Global ,vil vi blant annet lete etter gode investeringer i indiske sektorer og enkeltaksjer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *